Ամսագրեր - Journals

Արաբագիտական ուսումնասիրություններ № 6

Հրատարակվել է՝ 2013.03.29
Ambion journal kazm1
Նախաբան

Պրոֆեսոր Դավիթ Արտաշեսի Հովհաննիսյանի ծննդյան 60 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու:

ԵՐԵՎԱՆ
ԵՊՀ ՀՐԱՏԱԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
2013
Հրատարակվում է
ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի
գիտական խորհրդի որոշմամբ
Խմբագրական խորհուրդ՝
Խաչիկյան Մարգարիտա – բ.գ.դ.,պրոֆեսոր
Հովհաննիսյան Դավիթ – բ.գ.թ.,պրոֆեսոր
Կարաբեկյան Սամվել – բ.գ.թ.,դոցենտ
Տոնիկյան Սոնա – բ.գ.թ.,դոցենտ
Յավրումյան Մարատ – բ.գ.թ.,դոցենտ
Քոչարյան Հայկ – պ.գ.թ.,դոցենտ
Հարությունյան Արայիկ – պ.գ.թ.,դոցենտ
ԱՐԱԲԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
Պրոֆեսոր Դավիթ Արտաշեսի Հովհաննիսյանի ծննդյան 60 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու:
- Եր.: Վան Արյան, 2013Լ հատոր 6. – 184էջ։
Ժողովածուի մեջ հրատարակվում են 2013 թ. հույիսի 1-ից 3-ը ԵՊՀ Արաբագիտության ամբիոնում կազմակերպված գիտաժողովի նյութերը: Գիտաժողովը նվիրված էր պրոֆեսոր Դավիթ Արտաշեսի Հովհաննիսյանի ծննդյան 60 ամյակին: Ժողովածուն նախատեսված է արևելագետների‚ քաղաքագետների‚ մշակութաբանների‚ սոցիոլոգների‚ ազգագրագետների‚ հայագետների, արևելագիտության, պատմության և միջազգային հարաբերությունների բաժինների ուսանողների, ինչպես նաև ընթերցող լայն շրջանակի համար։
© Երևանի պետական համալսարան‚ 2013
ՀՏԴ 001:06
ԳՄԴ 72
Ա 821

Էջադրումը և սրբագրումը՝
Աննա Դանիելյանի
Չափսը 60×84, 1/16: Տպ. 11.5 մամուլ։
Տպագրությունը օֆսեթ։ Տպաքանակը 150 հատ։

Բովանդակություն
 1. Հոբելյարի մասին
 2. ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԿԱՊԸ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԸՍՏ ԱԼ-ՖԱՐԱԲԻԻ
 3. ՇԱՐԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱԴՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ £ANNA WA "A]AW$TUHA ԲԱՅԱԽՄԲԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ- ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
 4. ՆԱՍԱԲԻ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ, ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ՈՒ ԺԱՆՐԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
 5. ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅ- ԵԳԻՊՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
 6. ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴԵՐԸ 9/11-Ի ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՄԱՆ ՄԵՋ (2001-2005ԹԹ)
 7. SURVEY OF HISTORIC ROOTS OF ARABIAN NATIONALISM AND ITS EFFECT ON JAMAL ABDUL NASSER’S IDEAS
 8. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНИЦ КЛАССА ISM MU4MAR В ПРОЦЕССЕ СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЛАГОЛЬНОЙ ОСНОВЫ
 9. «ԱԼԻ ՄԱՆՇՈՒՐԸ»՝ ՈՐՊԵՍ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՄՐԱԳՐՈՂ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆԱԿԱՆ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐՈՔ
 10. 1990-ԱԿԱՆ ԹԹ. ԹՈՒՐՔ-ԻՍՐԱՅԵԼԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐՏԱՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
 11. ԹՈՒՐՔ-ԻՍՐԱՅԵԼԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՈՒ ՆԵՐՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (2000-2002 ԹԹ.)
 12. ԿՐԱԿԻ ԵՎ ԱՐԵՎԻ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԸ «ՀԱԶԱՐ ՈՒ ՄԵԿ ԳԻՇԵՐ» ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻ ՄԵՋ
 13. ՀԵՏՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ԴԻՑԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
 14. ՓՈՔՐ ԱՍԻԱՆ XV ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈԴ ԿԵՍԻՆ ՍԵՖՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕՍՄԱՆՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր