Ամսագրեր - Journals

«Պատմություն և մշակույթ» հանդեսը

Հրատարակվել է՝ 2018.12.25
Petutyun_mshakuyt_2018
Նախաբան

Երևանի պետական համալսարանի պարբերականներից մեկը՝ «Պատմություն և մշակույթ» հանդեսը, հրատարակում է ֆակուլտետի դասախոսների, ասպիրանտների, հայցորդների գիտական պրպտումների արդյունք հանդիսացող հոդվածները: Տպագրվում են ոչ միայն ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետից, այլև այլ բուհերից և արտերկրից ներկայացված գիտական նյութերը:

Հոդվածներում արծարծվում են հայոց և համաշխարհային պատմության, հնագիտության և ազգագրության, արվեստի ու մշակույթի հարցերը: Ըստ այդմ, հանդեսն ունի հետևյալ բաժինները՝ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ:

Հրատարակվում են նաև գրախոսություններ, գիտության երախտավորներին նվիրված նյութեր: Հանդեսում տեղ են գտնում նաև հավերժի ճամփան բռնած գիտնականների վաստակն արժևորող էջեր:

Հանդեսը լույս է տեսնում տարին 1 անգամ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով: Հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյանը, հրատարակության խմբագիրը՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Արման Եղիազարյանը: Հանդեսի խմբագրական խորհրդում ընդգրկված են անվանի դասախոսներ ու գիտնականներ, այդ թվում տասնմեկ դոկտոր-պրոֆեսոր, գիտության թեկնածուներ:

Հանդեսն ունի հայագիտական ուղղվածություն: Այն նպաստում է գիտական կադրեր ու դասախոսներ պատրաստելուն, դոկտորական ու թեկնածուական թեզեր պաշտպանելուն:

Բովանդակություն
 1. Էդիկ Մինասյան - «ԵՐԵՎԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ»
 2. Ֆելիքս Մովսիսյան - «ՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1991-2017 ԹԹ»
 3. Արման Եղիազարյան, Օքսանա Սոլոպովա - «ՄՈՍԿՎԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ XX Դ. ՎԵՐՋԻՆ և XXI Դ. ՍԿԶԲԻՆ (ընդհանուր դիտարկումներ)»
 4. Վանիկ Վիրաբյան - «1918 Թ. ՎՐԱՑ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ԵՎ ՍԿԶԲԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀՅԴ ԵՎ ԱՅԼ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ- ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
 5. Валерий Тунян - «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ И АРМЯНСКИЙ ВОПРОС»
 6. Սամվել Պողոսյան - «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 1878 Թ. ՍԱՆ ՍՏԵՖԱՆՈՅԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԲԵՌԼԻՆ»
 7. Эдуард Зограбян, Ваагн Асрян - «ПРОФЕССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО И ЕЁ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: РАССМОТРЕНИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ»
 8. Վարդան Մխիթարյան - «ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԻՆ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ»
 9. Գեղամ Բադալյան - «ՎԱՆԻ ԷՅԱԼԵԹԻ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ (1548-1555 ԹԹ.)»
 10. Սերգեյ Բաղդասարյան - «ՀԱՅ-ԲՈՒԼՂԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ (1998-2008 թթ.)»
 11. Վլադիմիր Մաղալյան - «ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ ՙՋԱՎԱԽՔ՚ ԹԵՐԹՈՒՄ»
 12. Սուսաննա Առաքելյան - «ԲԱՔՎԻ ՀԱՅՈՑ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԴԵԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ»
 13. Գևորգ Կեսոյան - «ՊԵՏԱ-ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱ-ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ 1925-1934 ԹԹ.»
 14. Մերի Նաջարյան - «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՆՈՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 1998-2002 ԹԹ.»
 15. Սուսաննա Սերոբյան - «ՍՈՒՄԳԱՅԻԹՅԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ 1988 Թ. ԱՊՐԻԼ-ՄԱՅԻՍ ԱՄԻՍՆԵՐԻՆ (քննական վերլուծություն)»
 16. Lilit Hayrapetyan - "TURKISH DENIAL OF ARMENIAN GENOCIDE"
 17. Աստղիկ Ստեփանյան - «ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌՈՒԱՆԴԱՅՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ, ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ»
 18. Արտակ Ղազարյան - «ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 1919 Թ. ԱՊՐԻԼՅԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԸ ԹԻՖԼԻՍՈՒՄ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ»
 19. Գայանե Հովհաննիսյան - «ԵԼԻԶԱՎԵՏՊՈԼԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ»
 20. Էդուարդ Հովհաննիսյան - «1826-1828 թթ. ՌՈՒՍ-ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՂԱՐԱԲԱՂՈՒՄ (ըստ «Կովկասի հնագրական հանձնաժողովի վավերագրերի»)»
 21. Դավիթ Թինոյան - «ԼԵՎՈՆ II-Ի ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՒՂԵԳԻԾԸ 1280-ԱԿԱՆ ԹԹ. ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ»
 22. Դավիթ Գևորգյան - «ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼՈՒ ԶԱՔԱՐԵ ԱՄԻՐՍՊԱՍԱԼԱՐԻ ՓՈՐՁԵՐԸ»
 23. Արարատ Ստեփանյան - «ՀԱՅԱԶԳԻ ՊԵԽՏ ԵՎ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԴՔՍԵՐԸ»
 24. Սոնա Ներսիսյան, Լուսինե Տանաջյան - «ԻՆՔՆԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ԿԱԼԻՆԻՆԳՐԱԴԻ ՀԱՅԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ»
 25. Գեղամ Ասատրյան - «ԲՈՒԽԱՐԵՍՏԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔՆ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ»
 26. Հրածին Վարդանյան - «ՏԵՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ»
 27. Մելիք Հովսեփյան - «ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԵՏ (1964- 1985 թթ.)»
 28. Նարինե Նուշերվանյան - «ՀԱՅ ԳԱՂԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ»
 29. Աստղիկ Ազիզբեկյան - «ՀՀ ԵՎ ՌԴ ՄԻՋԵՎ ԳԻՏԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ»
 30. Վարդան Եսայան - «ԹԻՖԼԻՍԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՀԱՅ ԾԽԱԽՈՏԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՂՆԵՐԸ. ԷՆՖԻԱՋՅԱՆՑՆԵՐ»
 31. Арман Сафарян - "НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРОПАГАНДЫ АРМЯНСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ В СССР"
 32. Գուրգեն Մուրադյան - «ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ (ԹՈՒՆԵԼԱՅԻՆ) ՌԱԶՄԱԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԻԵՏՆԱՄԱԿԱՆ ԵՎ ԱՖՂԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ. ԶՈՒԳԱԿՇԻՌ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ»
 33. Փայլակ Ենգոյան - ««ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԵԶՐՈԻՅԹԻ ԲՆՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ»
 34. Բորիս Ղազարյան - «ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԵՉՆԻԱՅԻ ԵՎ ԻՆԳՈՒՇԵԹԻԱՅԻ ՄԻՋԵՎ (XIXդ.-2018 թ.)»
 35. Ռաֆիկ Նահապետյան - «ՎԱՂՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍԻ «ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԵՐԿՈՒՄ»
 36. Նատալյա Ավետիսյան - «ԱՐԱՄՈՒՍԻՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՄԵՏԱՂԵ ԳՏԱԾՈՆԵՐԸ»
 37. Սաակ Տարոնցի - «ԱՌՅՈՒԾՆԵՐԻ ԵՎ ՑՈՒԼԵՐԻ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԴԻՑԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ԲՐՈՆԶԵ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ»
 38. Հասմիկ Հարությունյան - «ԿԱԹԸ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԸ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐՈՒՄ»
 39. Արմինե Տիգրանյան - «ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹՐԱՍՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ. ՍԿԶԲՈՒՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ»
 40. Քրիստինե Սարգսյան - «ՄԻ ԿՅԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ. ՆԿԱՐԻՉ ԴԱՆԻԵԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՀԵՃԻՆՅԱՆ»
 41. Вероника Журавлёва - "ЦВЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕДАЧИ СМЫСЛА В СЦЕНАРИИ С. ПАРАДЖАНОВА «АРА ПРЕКРАСНЫЙ»"
 42. Սոսե Պողոսյան Բարդուղի - «ԽՈՀԱԽՐԱՏԱԿԱՆ ՏԱՂԵՐԸ ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅԻ ԱՇՈՒՂԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ»
 43. Anna Taroyan - "THE KERNEL CONCEPT “INDIANNESS” IN SALMAN RUSHDIE'S NOVEL “MIDNIGHT'S CHILDREN”"
 44. Mariana Yepremián - "ESTUDIO SEMÁ́NTICO-COMPARATIVO DE LOS FRASEOLOGISMOS CON EL COMPONENTE “CORAZÓN” EN ESPAÑOL Y ARMENIO"
 45. Lilit Saroyan - "EL ENFOQUE INTERCULTURAL DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL"
 46. Լիլիթ Սուքիասյան - «ԸՆՏՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ»
 47. Ардаваст Тулумджян - "АМШЕНЦЫ: СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ"
 48. Հենզել Մանուչարյան - «ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ «ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԷՊՈՍՈՒՄ»
 49. Գևորգ Քիլիմջյան - «ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԸ 1821-1870 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ»
 50. Ռուբիկ Թովմասյան - «ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ ՈՎՔԵ՞Ր ԵՆ ՍՊԱՆԵԼ ՋԵՄԱԼ ՓԱՇԱՅԻՆ ԵՎ ՆՐԱ ՄԱՐԴԿԱՆՑ...»
 51. Էդիկ Մինասյան - «Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը (1991-2017)»
 52. Էդուարդ Դանիելյան - «Եղեռնից փրկված հայ փախստականները Անդրկովկասում 1914-1922 թթ. (շարժը, կացությունը, թվակազմը)»
 53. Сергей Саядов - "Становление арменоведения в России в первой трети XX века: вопросы историографии и источниковедения"
 54. Հայկուհի Մուրադյան - «ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ «ՁՆՀԱԼԻ» ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ»
 55. Աստղիկ Ստեփանյան - «ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌՈՒԱՆԴԱՅՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ, ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ»
 56. ԱԼԲԵՐՏ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ - ՄԵՐ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐՆԵՐԸ
 57. ՀԱՎԵՐԺԻ ՃԱՄՓՈՐԴԸ - ՀՐԱՉԻԿ ՍԻՄՈՆՅԱՆ. ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼՆ ՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՉԸ (ծննդյան 90-ամյակի առիթով)