Ամսագրեր - Journals

Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու – 2021 (Ե)

Հրատարակվել է՝ 2021.06.25
000 Cover
Նախաբան

Ժողովածուն ամփոփում է Երևանի պետական համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 2019 թ. կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնք նվիրված են աստվածաբանությանը, կրոնագիտությանը և հայագիտությանը:

Ժողովածուում զետեղված հետազոտությունները հետաքրքիր են աստվածաբանների, կրոնագետների, ինչպես նաև հասարակական գիտությունների տարբեր բնագավառների մասնագետների համար։

Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր