Ամսագրեր - Journals

Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները

Հրատարակվել է՝ 2018.12.21
YSU Proceedings_07.12.18_do not consider 1st 3 pages.pdf
Նախաբան

Գիտաժողովի նյութերը տպագրվել են ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ:Խմբագրական կազմ`
Գրիգորյան Մարատ
Գրիգորյան Արսեն
Դավթյան Պետրոս
Խաչատրյան Շահեն
Հարությունյան Դիանա
Հարությունյան Նարեկ
Հայրոյան Սարգիս
Մովսեսյան Ռուբեն
Մարկոսյան Գագիկ
Պոտոսյան Ակսել
Սուվարյան Սեյրան
Վարդանյան Թրահել
Մանուկյան Եսթեր՝ պատասխանատու քարտուղարԳիտաժողովի նյութերի ամբողջական տարբերակը (26.1 MB)

Բովանդակություն
 1. Վարդանյան Թ. Գ. - «ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԴԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ»
 2. Սարգսյան Ռ.Ս., Հովհաննիսյան Հ.Հ. - «ՀՀ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԾԱԼՔԱՎՈՐ ՄԱՐԶԻ ԵՐԿՐԱԿԵՂԵՎԻ ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ ՇԵՐՏԻ ՁԵՎԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳԵՏԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ»
 3. Վարդանյան Թ. Գ., Գրիգորյան Ա.Թ. - «ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ»
 4. Դայան Ս.Ծ. - «ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾԻՔ»
 5. Հարությունյան Ն.Ա. - «ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾԻՔ»
 6. Խալաթյան Ա.Ա. - «ԴԵՆԴՐՈՊԱՐԿԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՄԸ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
 7. Ղազարյան Հ.Ղ., Կրոյան Ս.Զ. - «ՀՀ ԲՆԱՀՈՂԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՆԱՊԱՏԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀՈՂԱՏԻՊԵՐԸ ԸՍՏ WRB ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ»
 8. Սամվելյան Ն. Ի. Գասպարյան Ա. Ս. Հակոբյան Հ. Պ. Ստեփանյան Ն. Տ. - «ԱԶԱՏ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԻՀՈՒ ՆՈՍՐԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՖԼՈՐԱՆ, ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ»
 9. Ավետիսյան Գ. Ռ. - «ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
 10. Եղիազարյան Ա. Ա.,Մուրադյան Վ.Ս. - «ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐԻ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ»
 11. Հովհաննիսյան Ն., Վարդանյան Թ. - «ԽԱՂՈՂԻ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԿԱՊԸ ՎԵԳԵՏԱՑԻՈՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ (ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԱՇՏԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)»
 12. Եղիազարյան Գ.Մ., Եղիազարյան Ա.Գ. - «GIS ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ RS ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԱՂԱԿԱԼԱԾ ՀՈՂԵՐԻ ԹՎԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ»
 13. Պ.Գ. Դավթյան, Ա.Հ. Հովհաննիսյան, Ե.Ս. Մանուկյան, Տ.Պ. Դավթյան, Ա.Հ. Վարդանյան - «ՀՀ ՀՈՂԵՐԻ ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱՅԻ ՎՐԱ ԱՆՏԱՌԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ (ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)»
 14. Գ.Մ Կարապետյան, Ա.Գ Կարապետյան - «ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊՐԱԳՄԱՏԻԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՌԻՍԿԵՐՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՂՈՒՄ (ՀՀ տարածքի օրինակով)»
 15. Ա.Հ.Պոտոսյան - «ՀՀ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ»
 16. Անդրեասյան Ա. Ս. - «ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՇԱՐԺԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ»
 17. Վ.Գ.Մանասյան -«ՀՀ-ՈՒՄ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ»
 18. Ղամբարյան Գ.Գ. - «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ (ԽՈՇՈՐԱՑՄԱՆ) ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
 19. Մանուկյան Գ. Վ., Ղազեյան Խ. Ա., Ալեքսանյան Ա. Ա. - «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ (ԽՈՇՈՐԱՑՄԱՆ) ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
 20. Մուրադյան Յու. Հ., Մուրադյան Մ. Յու., Սամվելյան Ն. Ի. - «ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԹՄՐԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ (սոցիալ- աշխարհագրական վերլուծություն)»
 21. Ներսիսյան Ա. Հ., Սրտաշյան Վ. Բ. - ««ՀԱՅԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ». ԳԻՏԱՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ»
 22. Ներսիսյան Ա. Հ. - «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱՏԻՊՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ»
 23. Սչանյան Ա.Վ. - «ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ»
 24. ԱՂԻՆՅԱՆ Ա.Հ., ՄԿՐՏՉՅԱՆ Տ.Գ. - «ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ (Մանթաշի գետավազանի որոշ բնաղբյուրների օրինակով)»
 25. ՀԱՅՐՈՅԱՆ Ս.Հ., ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Կ.Ա., ՀԱՅՐՈՅԱՆ Հ.Ս. - «ՍԱՀՔԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՓԱՓՈՒԿ ՊԼԱՍՏԻԿ ԿՈՆՍԻՍՏԵՆՑԻԱՅԻ ԿԱՎԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՎԻԲՐՈՍՈՂՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
 26. Г.А. Габриэлянц, Х.В. Хачанов, Г.В. Маркосян, С.В. Восканян - «ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ МЕДНОКОЛЧЕДАННОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ АРЦАХСКОЙ ЧАСТИ МАЛОГО КАВКАЗА»
 27. Razmik Atabekyan, Lusine Atabekyan - «DISPLACEMENTS ON SOFT SOILS SITES AT STRONG EARTHQUAKE AND IMPLEMENTATION OF SEISMIC JOINT»
 28. Andon Lazarov, Marat Grigoryan, Dimitar Minchev, Chavdar Minchev, Atanas Dimitrov - «INTERFEROMETRIC SAR MODELING OF GEOPHYSICS MEASUREMENTS»
 29. Назаретян С. Н., Арутюнян А.Г., Мугнецян Э.А., Мовсисян Ж.К., Карапетян Г.Р. - «НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ГОРОДОВ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ»
 30. Назаретян С. Н., Мхитарян К.А., Мугнецян Э.А., Тигранян М.Т. - «ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МАКРОСЕЙСМИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ ПО ПОВРЕЖДЕНИЯМ ЗДАНИЙ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ»
 31. Григорян М.А., Варданян В.П., Манукян Е.С - «ПОДЗЕМНЫЙ СТОК БАССЙНА ОЗЕРА СЕВАН (по данным электроразведки)»
 32. Марутян А.С., Ашчян Т.А - «СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ ИНЖЕНЕРНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ»
 33. Ասլանյան Ս.Ռ., Ավետիսյան Ս.Մ., Ղարիբյան Զ.Վ., Հովհաննիսյան Ս.Ռ, Նազարեթյան Ս.Ն., Սարգսյան Հ.Վ., Տեր-Գրիգորյան Թ.Ս. - «ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԴԻՏԱՐԿՎԱԾ M> 4 ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ՆԱԽԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ ԸՍՏ ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ»
 34. Հովհաննիսյան Հ.Հ., Գասպարյան Հ.Ս., Ավդալյան Ա.Հ. - «ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՐԿՐԱԿԵՂևԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱ-ԴԻՆԱՄԻԿ ՄՈԴԵԼԸ, ՈՐՊԵՍ ՍԵՅՍՄԻԿ ՎՏԱՆԳԻ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ՀԻՄՔ»
 35. Հովհաննիսյան Ս.Ռ., Մակարյան Ա.Հ -«ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՏԵԿՏՈՆԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԱՐԱԳԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԸ»
 36. Վ.Պ.Վարդանյան, Վ.Դ. Անդրեասյան - «ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՇԱՐԺՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ (Արագածի լեռնազանգվածի օրինակով)»
 37. Л.В. АРУТЮНЯН - «МЕТОДИКА ЛИТОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»
 38. Վ․Գ Մարգարյան, Տ․Մ․Դավթյան, Ա.Մ. Ամրոյան, Ս․Ա․Խուրշության, Կ.Գ.Սարսգյան, Վ․Ա.Մաթևոսյան - «ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ԹԱՓՎՈՂ ԳԵՏԵՐԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՄԻՋԻՆ ՏԱՍՆՕՐՅԱԿԱՅԻՆ ՆՎԱԶԱԳՈւՅՆ ԵԼՔԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈւԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈւԾՈւՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈւՄԸ»
 39. Գ.Մ.ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ - «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՋՐԻ ՊԱՀԱՆՋԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ»
 40. Варданян Р.Р., Суварян С.Р. - «РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»
 41. Сафарян А.А., Алексанян Г.П. - «МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ»
 42. Ալեքսանյան Գ․Փ․ - «ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՍԵԶՈՆԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
 43. Նավասարդյան Ա.Վ. - «ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԴԵՍՏԻՆԱՑԻԱՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ»
 44. Գրիգորյան Վ.Վ, Քելյան Ս.Ս., Հովհաննիսյան Ն.Ա. - «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱԳՐՈՏՈՒՐԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ»
 45. Փեթակչյան Մ. Հ. - «ԷԿՈԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
 46. Մանասյան Գ. Ս. - «ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ- ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ»
 47. Մարտիրոսյան Լ.Մ., Աբրահամյան Վ.Մ. - «ՇԻՐԱԿԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ (ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)»
 48. Սարգսյան Տ.Ա. - «ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ (ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)»»
 49. Վալեսյան Ա. Պ. - «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԺՇԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 50. Դավթյան Տ.Պ. - «ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ»
 51. Ավագյան Ա.Ռ., Հայրապետյան Հ.Լ. - «ՍԵՐՎԻՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 52. Սուվարյան Ս․Ռ. - «ԿԱՅՈՒՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
 53. Гаджиева Е.А.,Комиссарова Т.С - "КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ ТУРИЗМА КАК НАДПРЕДМЕТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТУРИЗМ»"
 54. Ивлиева О.В. - "ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА"
 55. Григоренко Т.Н. - "ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ И ИХ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ"
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր