Ամսագրեր - Journals

«Պատմություն և մշակույթ» հանդեսը

Հրատարակվել է՝ 2016.07.04
Petutyun_mshakuyt_2016
Նախաբան

 

Երևանի պետական համալսարանի պարբերականներից մեկը՝ «Պատմություն և մշակույթ» հանդեսը, կոչված է հրատարակելու դասախոսների, ասպիրանտների, հայցորդների գիտական պրպտումների արդյունք հանդիսացող հոդվածները:

Հոդվածներում կարող են արծարծվել հայոց պատմության, Հայաստանի հարակից երկրների, համաշխարհային պատմության, հնագիտության և ազգագրության, արվեստի ու մշակույթի հարցերը: Ըստ այդմ, հանդեսը ունի հետևյալ բաժինները.

Պատմություն
Հնագիտություն և ազգագրություն
Արվեստ և մշակույթ
Գրախոսություններ
Մեր անվանի դասախոսները (մեր հոբելյարները)
Մեր կորուստները

Տպագրվում են ոչ միայն ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետից, այլև՝ այլ բուհերից և արտերկրից ներկայացված հոդվածները:

Հանդեսը լույս է տեսնում տարին 1 անգամ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով: Հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Էդիկ Մինասյանը, հրատ. խմբագիրը՝ բան.գիտ. թեկնածու Հակոբ Պետրոսյանը:

Հանդեսի խմբագրական խորհրդում ընդգրկված են անվանի դասախոսներ ու գիտնականներ, այդ թվում տասնմեկ դոկտոր-պրոֆեսոր, գիտ. թեկնածու:

Հանդեսն ունի հայագիտական թեքում: Այն նպաստում է գիտական կադրեր ու դասախոսներ պատրաստելու, դոկտորական ու թեկնածուական թեզեր պաշտպանելու գործին:

 

Բովանդակություն
 1. Էդիկ Մինասյան - «ԽՆՈԻՍ ԳԱՎԱՌԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԵՐԸ 1915 ԹՎԱԿԱՆԻՆ»
 2. Արարատ Հակոբյան - «ԽՄԲԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԸՆԴԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴԻՍԿՈՒՍԻԱՆԵՐԸ ՀԿ(բ)Կ–ՈՒՄ 1920-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ»
 3. Հովիկ Գրիգորյան - «ՀՅԴ ցուցական պատասխանատու մարմնի ստեղծումը և նրա գործունեությունը մինչ Կ. Պոլիս անցնելը»
 4. Էդուարդ Զոհրաբյան - «Մտավորականության սոցիալական կացության փոփոխության դրդապատճառները և փուլերը Երրորդ Հանրապետության տարիներին»
 5. Կարեն Հայրապետյան - «Փախստականների հարցը Բաթումի բանակցությունների ավարտական փուլում»
 6. Գեորգի Կոլարով - «Կուբայի և ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունների վերականգնումը (արդյունքների ամփոփում)»
 7. Գևորգ Մկրտչյան - «Պետություն, եկեղեցի հարաբերությունները Խորհրդային Հայաստանում»
 8. Արծրուն Հովհաննիսյան - «Հայաստանի Զինված ուժերի զարգացման ներկայիս փուլը»
 9. Կարեն Խաչատրյան - «Խորհրդային Ռուսաստանի կողմից ՀՍԽՀ արտաքին քաղաքական գործունեության սահմանափակման հարցի շուրջ (1920-1922)»
 10. Մնացական Խաչատրյան - «Հայոց ցեղասպանության հատուցում (ռազմաքաղաքական տեսանկյուն)»
 11. Միքայել Մալխասյան - «Օտար էթնիկական ներթափանցումները Հայաստան 16-րդ դարում»
 12. Լիլիթ Մկրտչյան - «Առաջին համաշխարհային պատերազմը որպես տեղեկութահոգեբանական պատերազմի օրինակ»
 13. Հայկ Մխոյան - «1876 թ. բուլղարական ապստամբության արձագանքները արևմտահայ մամուլում»
 14. Տիգրան Ղանալանյան - «Հայերի արտագաղթը Ռումինիայից 1945-1970-ական թվականներին»
 15. Հասմիկ Ամիրջանյան - «Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանի բանակցությունները ռուս քաղաքական ու ռազմական գործիչների հետ Հայաստանի ազատագրության վերաբերյալ (XVIII դ. վերջ)»
 16. Նարինէ Նուշէրվանեան - «Հայ-թուրքական յարաբերութիւնների արտացոլումն «Ազդակ»-ում արձանագրությունների կասեցումից յետոյ (2010-2013 թ.)»
 17. Տիգրան Եփրեմյան - «Ազգ-պետությունը իբրև սոցիալ-պատմական նոր երևույթ և միավոր ձևավորումը»
 18. Ջուլիետա Կճանյան - «Բրիտանական երկրորդ կայսրության ձևավորումը. Մետրոպոլիա-գաղութներ հարաբերությունների կարգաբերման նոր հարացույցը»
 19. Զարուհի Ծպնեցյան - «1590-1639 թվականների թուրք-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը»
 20. Հենրիկ Աբրահամյան - «Հայաստանի Հանրապետության ակնախությունը և հասարակական քաղաքական կյանքի առաջին քայլերը 1980-1990-ական թվականներին»
 21. Գոռ Երանյան - «Հարավային Հայաստանի էթնոժողովրդագրական խճանկարը (XV դ. – XVI դ. կեսեր)»
 22. Արարատ Ստեփանյան - «Փիլարտոս Վարաժնունու իշխանապետությունը (1072–1090)»
 23. Ռաֆայիլ Զինուրով - «Հայագիտությունը և ցեղասպանությունը»
 24. Ժիլբերթ Մեշքանբարյանս - «Վեզիրի և քալանթարի պաշտոնները Սեֆյան Իրանի վարչական համակարգում»
 25. Լիլիթ Հայրապետյան - «1948 թ. «Ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և դրա համար պատժելու մասին» կոնվենցիայի կիրառելիությունը հայոց ցեղասպանության նկատմամբ»
 26. Նարեկ Հակոբյան - «Սասունի 1894 թ. ինքնապաշտպանական մարտերում զոհվածների թվաքանակի շուրջ (Ըստ Սրբազան Սինոդի արխիվային ֆոնդի վավերագրերի)»
 27. Հրանտ Օհանյան - «Սիմեոն Երևանցու «Ջամբռը» որպես Ս. Էջմիածնի և Գանձասարի կաթողիկոսությունների փոխհարաբերությունների պատմության սկզբնաղբյուր»
 28. Նվեր Սիմոնյան - «Հայաստանի մանդատի շուրջը»
 29. Վարդան Մակիչյան - «Գերմանիայի հայկական համայնքի կազմավորումը և զարգացումը»
 30. Նարեկ Մուրադյան - «Անդրկովկասյան Դաշնության ստեղծումը և Հայաստանը»
 31. Լիանա Մամյան - «Թուրք-ադրբեջանական լոբբին ԱՄՆ-ում և պայքարը հայկական շահախնդրությունների դեմ»
 32. Մարիամ Հակոբյան - «Հայ բուլղար հեղափոխական ուժերի hամագործակցությունը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին»
 33. Սիլվա Գևորգյան - «1944 թ․ ՀԽՍՀ արտգործժողկոմատի ստեղծումը որպես օտարերկրյա պետությունների հետ հանրապետության գիտամշակութային կապերի հաստատման ազդակ»
 34. Արմինե Աշիկյան - «Ընտանիքը երեխայի անձի ձևավորման և զարգացման սոցիալ-մշակութային միջավայր»
 35. Հայկ Շահբազյան - «Ֆիդայական շարժումները 1880-1907 թթ.»
 36. Տիգրան Խաչատրյան - «Թուրքիայի դերը եվրոպական միջպետական հարաբերություններում 19-րդ դարի 90-ական թթ.»
 37. Վրեժ Հարությունյան - «Շուշեցի բարերարների կտակարար գործունեությունը»
 38. Ռաֆիկ Նահապետյան - «Երվանդ Լալայանի և «Ազգագրական հանդեսի» դերը հայ ազգագրական գիտության կայացման և զարգացման գործում («Ազգագրական հանդեսի» 120-ամյակի առթիվ)»
 39. Անուշավան Պետրոսյան - «Հայոց ավանդական և ընտանեկան ծխերը Րաֆֆու գրական ժառանգությունում»
 40. Հասմիկ Հարությունյան - «Աշխարհի բնակչության էթնո-լեզվադավանական հակիրճ բնութագիրը»
 41. Վիկտորիա Վասիլյան - ««Հայաստանի» կնոջ կերպարով անձնավորումը և նրա չորս պատկերագրական տիպերը»
 42. Սաակ Տարոնցի - «Ուրարտական բրոնզե գոտիների զարդամոտիվները»
 43. Լենա Սուլեյմանյան - «Ընտանիքի ինստիտուտի կայացման նախադրյալները»
 44. Իվեթ Թաջարյան - «Հայոց ցեղասպանությունը և Մարքո Գրիգորյանի ստեղծագործությունը»
 45. Վահրամ Լալայան - «Պատկերի և նմանության խնդիրը «Մատեան ողբերգութեան» մեջ ըստ պատրիարք Հակոբ Նալյանի»
 46. Ալի Ասղար Մեշքինի - «Ալե-Ջալայերի անվան գեղանկարչական դպրոցը որպես իրանական գեղանկարչության առաջատար օրինակ»
 47. Շուշանիկ Համբարյան - «Այսրկովկասյան երկրների 7-րդ դարի ճարտարապետական դպրոցի ընդհանրությունները»
 48. Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյան, Կարեն Հովհաննիսյան - «Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Անդաստանի ծեսը»
 49. Կարեն Խաչատրյան - «Հայաստանը ԽՍՀՄ ռազմաարդյունաբերական համալիրի համակարգում (1922-1991 թթ.), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմ. ինստ., 2015, 345 էջ, - Է. Գ. Մինասյան»
 50. Բաղդասարյան Ն. Է. - «Վարչաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական կացությունը Ղարաբաղում 1813-1867 թթ., խմբ.՝ Վ. Բալայան, Երևան, «Անտարես», 2015, 256 էջ, - Էդիկ Մինասյան, Արարատ Վարդայան»
 51. Էդիկ Գ. Մինասյան
 52. Հայկ Գ. Ավետիսյան
 53. «Եվգենիա Արիստակեսի Միրզախանյան (1904 -1985 թթ.)» - Էդիկ Մինասյան, Հակոբ Հարությունյան
 54. «Հայրենանվեր պատմաբանն ու գիտության նվիրյալը» (Զեկուցում՝ կարդացված Բ․ Հարությունյանի ծննդյան 75-ին նվիրված գիտաժողովում), - Էդիկ Մինասյան
 55. «Հրաչիկ Սիմոնյան. հայագիտության նվիրյալն ու ազգային գործիչը»
 56. «Պետրոս Հովհաննեսի Հովհաննիսյան»