Ամսագրեր - Journals

Foreign Languages in Higher Education 2019, 2 (27)

Հրատարակվել է՝ 2019.12.23
Otar_lez..27_page-0001
Նախաբան

“Foreign Languages in Higher Education” has been published since 1995. It is included in the list of scientific periodical publications acceptable for publishing the main findings of doctorate dissertations and candidate theses established by the RA Supreme Certifying Committee. It is the successor of the periodical “Foreign Languages. Foreign Literature” (1981–1991).

Articles covering current trends in linguistics, literary criticism and methods of foreign language teaching are published in the journal. “Foreign Languages in Higher Education” is meant for specialists interested in General and Romance and Germanic philology as well as methods of teaching foreign languages.

The materials are published in Armenian, Russian and other foreign languages and are accompanied by Armenian, Russian and English summaries. Brief information about the authors is given.
Editor-in-chief: Yerznkyan Y.L. – Doctor in Philology, Professor

Editorial Board:
Arakelyan A.H. – Doctor in Philology, Professor
Baghdasaryan H.G. – PhD, Associate Professor
Gabrielyan Y.M. – Doctor in Philology, Professor
Gasparyan S.K. – Doctor in Philology, Professor, Corresponding member of RA NAS
Tovmasyan N.M. (Executive Secretary) – Associate Professor
Harutyunyan Z.H. – PhD, Associate Professor
Makaryan A.A. – Doctor in Philology, Professor
Paronyan Sh.H. – Doctor in Philology, Professor
Simonyan A.A. – Doctor in Philology, Professor

Խմբագրական խորհուրդ
Ի գիտություն հեղինակների

Բովանդակություն
 1. HARUTYUNYAN R.- «On some issues of translating beauty proverbs from English into Armenian»
 2. SHAMS G.- «Généralités sur les différents concepts de temps: du concept philosophique et physique au concept grammatical et linguistique»
 3. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Ս.- «Գերմաներենի բառակազմության ուսումնասիրության արդի միտումները»
 4. ԳՈՒԼՅԱՆ Ս.- «Մեծ Բրիտանիան և Հայաստանը ներկայացնող ճանապարհորդական ուղեցույցների կորպուսային քննություն»
 5. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ Ա.- «Գույնի, գունընկալման և գունանվան փոխհարաբերությունների խնդիրը` միջգիտակարգային հետազոտման օբյեկտ»
 6. ԿՈՒԲԱՆՅԱՆ Ա.- ««Աստված» բաղադրիչով դարձվածային միավորների դիպվածային փոխակերպումները խոսքում (համեմատական քննություն իսպաներենում և հայերենում)»
 7. ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ Ռ., ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Լ.- «Անհամաձայնություն հասկացության լեզվափիլիսոփայական հայեցակարգը»
 8. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Շ.- «Խոսակցական ֆրանսերենի դարձվածամիավորների պատկերային ինքնատիպությունը (հայերենի զուգադրությամբ)»
 9. ՊՈՂՈՍՅԱՆ Ա.- «Տաբու բառերի իմաստաթեմատիկ խմբերի դասակարգումն անգլերենում (համաժամանակյա քննություն)»
 10. ЕРЗИНКЯН Е.- «Модальность как средство смягчения категоричности высказывания»
 11. СААКЯН И.- «Аллюзии как средство создания образов в романе С. Рушди»
 12. ԲԻՇԱՐՅԱՆ Հ.- «Օտար լեզուների յուրացման գործընթացում լեզվական ինտերֆերենցիայի հաղթահարման հիմնական մոտեցումները»
 13. ՊԱՊՈՅԱՆ Ա., ԲՈՒՌՆԱԶՅԱՆ Ի.- «Աստվածային բնության խնդիրը Ջ. Ափդայքի պատմվածքներում»
 14. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ Ա.- «Մեղքի ընկալումը և ֆրոյդիստական «վարժանքները» Վլադիմիր Նաբոկովի «Լոլիտա» վեպում»