Ամսագրեր - Journals

«Կրթությունը 21-րդ դարում». գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես. Թիվ 2 (2), 2019

Հրատարակվել է՝ 2020.01.10
Microsoft Word - mankavarjutyan-kentron_09.11.2019.docx
Նախաբան

Հանդեսի խմբագրական խորհրդի կազմը՝
Գլխավոր խմբագիր՝
Հարությունյան Ն. Կ. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ԵՊՀ, ՀՀ
Գլխավոր խմբագրի տեղակալ՝
Մարդոյան Ռ. Ա. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ՇՊՀ, ՀՀ
Խմբագրակազմ՝
Ազարյան Ռ. Ն. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ՀՊՄՀ, ՀՀ
Բերմուս Ա. Գ. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., Դոնի Ռոստովի Հարավային դաշնային համալսարան, ՌԴ
Բրուտյան Վ. Ա. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան, ՀՀ
Գրիգորյան Ա. Կ. ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ, ՀՀ
Գևորգյան Պ. Հ. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ՎՊՀ, ՀՀ
Լոդատկո Ե. Ա. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., Չերկասի ազգային համալսարան, Ուկրաինա
Խառաձե Ե. Մ. մանկ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ, Ջավախիշվիլու անվան Թբիլիսիի պետական համալսարան, Վրաստան
Կարապետյան Ի. Կ. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ՀՊՄՀ, ՀՀ
Կոնդրաշովա Լ. Վ. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., Չերկասի ազգային համալսարան, Ուկրաինա
Հոպֆներ Յ. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., Գրացի համալսարան, Ավստրիա
Մադալինսկա-Միչալակ Ի. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., Վարշավայի համալսարան, Լեհաստան
Պետրոսյան Հ. Հ. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ԵՊԼՀ, ՀՀ
Պլաչինդա Տ. Ս. մանկ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ, Ազգային ավիացիոն համալսարան, ք. Կրապիվնիցկի, Ուկրաինա
Պոդիմովա Լ. Ս. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ՄՄՊՀ, ՌԴ
Սիմոնյան Ա. Հ. պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, ԵՊՀ, ՀՀ

Բովանդակություն
 1. Հովհաննիսյան Անահիտ- «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
 2. Кузьменко Василий, Чижик Татьяна- «ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ ДЕТСТВА В ХХ-ХХІ СТОЛЕТИЯХ»
 3. Плачинда Татьяна, Козырь Инна- «КОМПОНЕНТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАПРЕДПРИЯТИЯ»
 4. Слюсаренко Нина, Липшиц Лариса- «ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СУДОВОДИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ»
 5. Стойчик Татьяна- «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
 6. Johanna Hopfner- «VALUE AND MARKET VALUE OF EDUCATION. UNSCHEDULED THOUGHTS ABOUT DIFFICULT TO MEASURE SIZES»
 7. Բրուտյան Վաչիկ- «ՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆԸ»
 8. Հարությունյան Նազիկ- «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ»
 9. Հայրապետյան Լուսինե- «ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԱՐՏԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ»
 10. Аветисян Мери- «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИТАЛИИ И ГЕРМАНИИ»
 11. Азарян Роберт, Азарян Кристине- «К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ У СЛАБОВИДЯЩИХ ШКОЛЬНИКОВ В АСПЕКТЕ КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ОПТИКО-ГРАФИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА»
 12. Кручинин Владимир, Асатрян Ален- «ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕЗРЯЧИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВЫДЕЛЯТЬ ФОРМУ, ВЕЛИЧИНУ И СТРУКТУРУ ПОВЕРХНОСТИ СПОРТИВНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
 13. Мардоян Рузанна- «РОЛЬ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ, БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ»
 14. Աթայան Կամո- «ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ»
 15. Կարապետյան Իգոր- «ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ»
 16. Մկրտչյան Թուխմանուկ- «ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ»
 17. Չատինյան Աշոտ- «ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ-ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԲՈՒՀԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ»
 18. Акопян Елена, Кантарчян Эвелина- «РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»
 19. Добрева Снежанка- «ПИСЬМЕННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – ФОРМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИЛИ СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ»
 20. Казарян Фрунз- «ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»
 21. Манасян Карине- «НОВАЯ СТРАТЕГИЯ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ПРИ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА»
 22. Московчук Наталя- «ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К АКТИВНОЙ УКРАИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ»
 23. Онипченко Оксана- « ПОДГОТОВКА К СЕМЬЕ И БРАКУ КАК АСПЕКТЫ ПОЛОРОЛЕВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ, ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI СТОЛЕТИЙ»
 24. Перерва Виктория- «ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ГЕРБАРИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ»
 25. Derevianko Denys- «METHODS OF INFORMATIONAL AND ANALYTICAL COMPETENCES MANAGEMENT OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHER (IN THE CONTEXT OF STEM-TRENDS IN EDUCATION)»
 26. Meier Frank- «MODULARIZATION AS A FACTOR IN INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY»
 27. Zadkova Elena, Brodova Olesia- «FEATURES OF THE FORMING READINESS OF FUTURE PILOTS TO SOLVE PROBLEM SITUATIONS IN HIGHER FLIGHT EDUCATION INSTITUTION IN THE PROCESS OF SPECIAL THEORETICAL TRAINING»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր