Ամսագրեր - Journals

Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու – 2019 (Բ)

Հրատարակվել է՝ 2019․12․28
2019 B Cover
Նախաբան

Ժողովածուն ամփոփում է Երևանի պետական համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 2019 թ. կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնք նվիրված են աստվածաբանությանը, կրոնագիտությանը և հայագիտությանը:

Ժողովածուում զետեղված հետազոտությունները հետաքրքիր են աստվածաբանների, կրոնագետների, ինչպես նաև հասարակական գիտությունների տարբեր բնագավառների մասնագետների համար։

Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր