Ամսագրեր - Journals

Foreign Languages in Higher Education 2(19)

Հրատարակվել է՝ 2015.12.08
Կազմ 2(19)
Նախաբան

“Foreign Languages in Higher Education” has been published since 1995. It is included in the list of scientific periodical publications acceptable for publishing the main findings of doctorate dissertations and candidate theses established by the RA Supreme Certifying Commission. It is the successor of the periodical “Foreign Languages. Foreign Literature” (1981 – 1991).
Articles covering current trends in linguistics, literary criticism and methods of foreign language teaching are published in the journal. “Foreign Languages in Higher Education” is meant for specialists interested in General and Romance and Germanic philology as well as methods of teaching foreign languages.
The materials are published in Armenian, Russian and other foreign languages and are accompanied by Armenian, Russian and English summaries. Brief information about the authors is given.
Editor-in-chief: Yerznkyan Y.L. – Doctor in Philology, ProfessorEditorial Board:
Arakelyan A.H. – Doctor in Philology, Associate Professor
Baghdasaryan H.G. – PhD, Associate Professor
Gabrielyan Y.M. – Doctor in Philology, Professor
Gasparyan S.K. – Doctor in Philology, Professor
Tovmasyan N.M. (Executive Secretary) – Associate Professor
Karapetyan K.M. – PhD in Pedagogics, Associate Professor
Harutyunyan Z.H. – PhD in Pedagogics, Associate Professor
Makaryan A.A. – Doctor in Philology, Professor
Paronyan Sh. H. – Doctor in Philology, Professor
Simonyan A.A. – Doctor in Philology, Associate Professor

Բովանդակություն
 1. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Ա. «Ֆրանց Կաֆկայի «Օրագրերի» կառուցվածքը»
 2. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ Ս., ԲԱԳՈՒՄՅԱՆ Լ. «Քենեթ Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» ստեղծագործության շրջադասությունները (ինվերսիան) և դրանց հայերեն թարգմանության խնդիրը»
 3. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ա. «Համընդհանուր դարձվածային միավորների լեզվամշակութային, թարգմանական տարբերակները և դրանց հոգևոր իմաստները»
 4. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ք., ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ Լ. «Համակարգչային եզրերի համարժեքների ստեղծումը և համակարգչային եզրաբանության զուգաձևությունների վերացման եղանակները հայերենում»
 5. ԵՐԶՆԿՅԱՆ Ե., ՂԱԶԱՐՅԱՆ Լ. «Տաբու բառերը որպես հուզասաստկական բառերի առաջացման աղբյուր-դաշտ»
 6. ԽԱՐԱԶՅԱՆ Հ. «Սոցիալական գովազդը որպես հասարակական գիտակցության ձևավորման միջոց»
 7. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Լ. «Ժամանակի նշույթավորումը տնտեսական իրադարձություններում»
 8. ՄԵԼԻՔ-ԱԴԱՄՅԱՆ Շ. «Անգլերենում զայրույթ հույզի որոշ իմաստային յուրահատկությունների մասին»
 9. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ Ա. «Համատեքստը՝ որպես նույնաբանական ասույթների ապակոդավորման միջոց»
 10. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ Տ. «Ուղղաձիգ համատեքստը որպես լեզվաբանական ուսումնասիրության առարկա»
 11. ГАЛУСТЯН А. «Когнитивные основы развития причинного значения в семантике первообразных предлогов»
 12. СИМОНЯН А. «Искренность в политической коммуникации через призму теории речевых актов»
 13. HOVAKIMYAN L. “TED Talks as a tool for enhancing listening comprehension”
 14. TOVMASYAN N., GHAZARYAN R. “A plan of a film-based lesson for EFL students of intermediate level”
 15. ԱՄԻՐՅԱՆ Ա. «Ինտերակտիվ դասերի կազմակերպումը որպես մասնագիտական նյութն օտար լեզվով առավել արդյունավետ յուրացնելու միջոց»
 16. ԱՐՍԵՆՅԱՆ Լ. «Իսպաներեն դարձվածքային միավորների ուսուցման ազգամշակութային հայեցակերպը լեզվական բուհում»
 17. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Հ. «Հաղորդակցական մեթոդի դերը իսպաներենի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդման խնդրում»
 18. ՀԱՅԹՅԱՆ Լ. «Ընթերցման միջոցով տեքստը ըմբռնելու ռազմավարությունների մասին»
 19. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ Լ. «Օտար լեզվի դասավանդման մեջ երաժշտությունն ինտեգրելու որոշ առավելությունների մասին»
 20. ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ Հ., ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ Բ. «Մշակութային իրազեկության դերը օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում»
 21. ՉԱԼԱԲՅԱՆ Ս., ՂԱԶԱՐՅԱՆ Լ. «Ուսանողակենտրոն ուսուցման կարևորությունն օտար լեզուն հատուկ նպատակների համար դասընթացում»
 22. БАГДАСАРЯН М., КОЧАРЯН С. «К вопросу о преподавании иностранных языков в вузовской системе Армении»
 23. ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ Վ. «Ամերիկյան «բիթնիկական շարժման» ազդեցությունը Չ. Բուկովսկու գեղարվեստական արձակի վրա»
 24. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Վ. «Դ.Հ. Լոուրենսի՝«արյան գիտակցության» ըմբռնումը»
 25. ՄԱԿԱՐՅԱՆ Ա. «Կառլո Գոլդոնի և Հակոբ Պարոնյան («Երկու տիրոջ ծառան» նույնանուն պիեսների համեմատական վերլուծություն)»
 26. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ռ. «Փիլիսոփայական վեպի կառուցման սկզբունքներն ու առանձնահատկություններն ըստ Միգել դե Ունամունոյի»