Ամսագրեր - Journals

Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում

Հրատարակվել է՝ 2015.12.20
Lezu_grakanutyun
Նախաբան

Գիտական հոդվածների սույն ժողովածուն ընդգրկում է բանասիրական գիտելիքի հինգ հիմնական բնագավառ՝ լեգվաբանություն, դասավանդման մեթոդիկա, լեզու և մշակույթ, թարգմանաբանություն և գրականագիտություն։ Այս շրջանակներում հոդվածաշարը ներկայացնում է բազմաբնույթ տեսական ու գործնական խնդիրների քննությանը նվիրված ուսումնասիրություններ։

 

Ժողովածուն նախատեսվում է ընդհանուր և ռոմանագերմանական բանասիրության, ինչպես նաև կիրառական լեգվաբանության ոլորտում հետագոտական ու գործնական աշխատանքով գբաղվող մասնագետների, այդ թվում նաև ասպիրանտների ու մագիստրանտների համար։

 

Երաշխավորվում է տպագրության Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի կողմից:


Գլխավոր խմբագիր՝ Ս. Գասպարյան, բ.գ.դ., պրոֆ.


Խմբագրական խորհուրդ՝

Լ. Մաթևոսյան, բ.գ.դ., պրոֆ.

Շ. Պարոնյան, բ.գ.դ., դոց.

Ա. Ջիվանյան, բ.գ.դ., դոց.

Ն. Հարությունյան, բ.գ.դ., դոց.

Գ. Մուրադյան, բ.գ.թ., դոց.

Գ. Հարությունյան, բ.գ.թ., դոց.

Լ. Կարապետյան

Բովանդակություն
 1. Լիլիթ Տիգրանյան - «Շեղագրի և թավատառի գործառության առանձնահատկությունները անգլերեն գեղարվեստական և գիտական տեքստերում»
 2. Սիրարփի Կարապետյան - «Անգլերենի և հայերենի բառակազմության ընդհանուր դրույթներ (Գոյականական հիմքերով բաղադրություններ)»
 3. Տաթևիկ Մովսիսյան - «Ուղղաձիգ համատեքստի դրսևորումը Ջ.Գ. Բայրոնի ստեղծագործություններում»
 4. Mарика Тонян - «Прагматический компонент слова как предмет лингвистического описания (на материале обобщенно-личных местоимений английского языка) »
 5. Мария Сидорова - «Риторические вопросы в реактивных ходах дискурса»
 6. Ирина Панченко - «Адресатная референция в структуре немецкоязычного диалогического дискурса»
 7. Vicky Tchaparian - «The Armenian Case in the Eyes of the Last Two Us Presidents: A Pragmalinguistic Study»
 8. Hasmik Ghajoyan - «Affixation in Computer Terms»
 9. Մարինե Մկրտչյան, Արմենուհի Մարտիրոսյան - ««Դիվանագիտական արարողակարգ և վարվեցողություն» ուսումնական ձեռնարկը և դրա բառապաշարի յուրացման որոշ առանձնահատկությունների շուրջ»
 10. Անահիտ Ոսկանյան - «Միջմշակութային հաղորդակցության ուսուցման մեթոդական համակարգը անգլերեն իրավական կողմնորոշման դասընթացում»
 11. Արուս Մարգարյան - «Անգլերեն բանավոր խոսքի ուսուցումը միջնակարգ դպրոցում»
 12. Հայկ Անդրեասյան - «Օտար լեզուների ուսուցիչների վերապատրաստման կաղապարները Մեծ Բրիտանիայում»
 13. Ashley J. Deans, Svetlana Galstyan - «Consciousness-Based Education: The Future of Education»
 14. Lili Karapetyan, Margarita Petrosyan - «Tablets as an Effective Language Teaching Tool»
 15. Anna Petrosyan - «Deliberative Democracy in English Language Education in the USA»
 16. Gohar Harutyunyan, Hasmik Mirabyan - «Complimenting From Sociolinguistic Perspective»
 17. Седа Гаспарян, Анна Князян - «Гендерные различия в невербальной коммуникации (на материале английских “бытовых” анекдотов)»
 18. Анна Князян - «Гендерные особенности эмоциональной речи мужчин и женщин в английских “бытовых” анекдотах»
 19. Աննա Հակոբյան - «Թարգմանությունը տեսության և պրակտիկայի միջև»
 20. Սոնա Գալստյան - «Հոֆմանսթալը և ավստրիականությունը»
 21. Սոսի Խանիկյան - «Պատերազմի թեման և խորհրդանիշները Հեմինգուեյի «Զինվորի տունը» պատմվածքում»
 22. Վիոլետա Հովհաննիսյան - «Բնազդի և բանականության հակադրությունը՝ ըստ Դ. Հ Լոուրենսի»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր