Ամսագրեր - Journals

Foreign Languages in Higher Education 2 (25)

Հրատարակվել է՝ 2018.12.14
nor
Նախաբան

“Foreign Languages in Higher Education” has been published since 1995. It is included in the list of scientific periodical publications acceptable for publishing the main findings of doctorate dissertations and candidate theses established by the RA Supreme Certifying Commission. It is the successor of the periodical “Foreign Languages. Foreign Literature” (1981–1991).

Articles covering current trends in linguistics, literary criticism and methods of foreign language teaching are published in the journal. “Foreign Languages in Higher Education” is meant for specialists interested in General and Romance and Germanic philology as well as methods of teaching foreign languages.

The materials are published in Armenian, Russian and other foreign languages and are accompanied by Armenian, Russian and English summaries. Brief information about the authors is given.
Editor-in-chief: Yerznkyan Y.L. – Doctor in Philology, Professor
Editorial Board:
Arakelyan A.H. – Doctor in Philology, Professor
Baghdasaryan H.G. – PhD, Associate Professor
Gabrielyan Y.M. – Doctor in Philology, Professor
Gasparyan S.K. – Doctor in Philology, Professor, Corresponding member of RA NAS
Tovmasyan N.M. (Executive Secretary) – Associate Professor
Harutyunyan Z.H. – PhD, Associate Professor
Makaryan A.A. – Doctor in Philology, Professor
Paronyan Sh.H. – Doctor in Philology, Professor
Simonyan A.A. – Doctor in Philology, Professor

Բովանդակություն
 1. CHUBARYAN A., HAKOBYAN N. - "Phatic function in academic discourse"
 2. Y.YERZNKYAN- "On the metaphoric development of deictic verbs"
 3. ԱԶԻԶԲԵԿՅԱՆ Զ. - «Իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում համեմատությունների փոխակերպման որոշ սկզբունքների շուրջ»
 4. ԲԱԶԻԿՅԱՆ Լ. - «Անդրադարձ կառւյցները անգլերենում և հայերենում (կառուցվածքային և իմաստային վերլուծություն)»
 5. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Հ. - «Համընդհանուրի, ազգայինի և անհատականի հակադրամիասնությունը փոխաբերության թարգմանության խնդրում»
 6. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ Ա. - «Փոխառությունները որպես լեզվի հաղորդակցման գործառույթի անընդհատության դրսևորում»
 7. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Զ., ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ Մ. - «Դարձվածային միավորների լեզվամշակութային արժեքը»
 8. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Զ., ԱՅՎԱԶՅԱՆ Ն. – «Հույզերի ուսումնասիրության լեզվաբանական հայեցակարգը»
 9. ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ Ռ. – «Անհամաձայնության լեզվական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում»
 10. САРГСЯН Л. – "Глубина слова в морфемах как один из признаков лексичности/ грамматичности языка"
 11. ХИЗАНЦЯН А. – "Варианты флексий родительного падежа единственного числа -а и -у в словах мужского рода (на материале сочинений И.Т. Посошкова)"
 12. BARSEGHYAN L. – "Promoting student learning through “Time for Tea” project"
 13. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ Գ. - «Փոխանակման ծրագրերի դերը ուսանողների կյանքում»
 14. ԵՍԱՅԱՆ Մ. – «Անգլերեն գիտական տեքստերի ընտրության և ուսուցման լեզվաոճական հայեցակերպը»
 15. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ Ն. –«Քերականական-թարգմանական մեթոդի կիրառումը անգլերենի արագացված դասընթացներում»
 16. ԲՐՅԱՆ Ա. – «Ա. Մասլոուի ինքնաբավության տեսությունը որպես պոետական տեսիլքի արտահայտչամիջոց Թեդ Հյուզի և Թոմաս Թրանսթրոմերի պոեզիայում»
 17. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ Գ. – «Մարդու մտքի ճանապարհորդությունը Ջեք Լոնդոնի «Զսպաշապիկը» վեպում»
 18. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ Լ. – «ժամանակակից ֆենթըզին Ջ. Ռոուլինգի «Հարրի Փոթեր» ստեղծագործության լույսի ներքո»
 19. ՀԱԿՈԲՅԱՆ Ա. – «Սթիվենսոնի ֆանտաստիկ աշխարհը»
 20. ՀԱԿՈԲՅԱՆ Ա. –« Ռ. Լ. Սթիվենսոնը և վիկտորյան դարաշրջանի պատմամշակութային հակասությունները»
 21. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ռ. – «Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի «Հուշագրություն իմ տխուր պոռնիկների մասին» վիպակի կառուցման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները»
 22. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ռ. –«Էռնեստո Սաբատոյի «Թունելը» վեպի առանձնահատկությունները լատինամերիկյան էքզիստենցիալիզմի շրջանակներում»
 23. ՍԱՀԱԿՅԱՆ Մ. – «Անցումը ստատիկ քաոսից դինամիկ քաոսին (մայաների աշխարհաստեղծման միֆի հիման վրա)»
 24. ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ Մ. – «Կորուսյալ սերնդի» ու նոր սերնդի բախումը. նոր հերոսի պրոբլեմը Օլդինգտոնի «Մերժված հյուրը» և «Իրական դրախտ» վեպերում»
 25. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ Ա. – «Գերմարդու կոնցեպտը Ջեք Լոնդոնի «Ծովագայլը» վեպում»