Ամսագրեր - Journals

«Աստղիկ» տարեգիրք № 27

Հրատարակվել է՝ 2016.11.28
Astghik_27
Նախաբան

«Աստղիկ» գիրք թարգմանչաց ( տարեգիրք), լույս է տեսնում տարին մեկ անգամ:


Հիմնադրվել է 1988 թվականին: Առ այսօր լույս է տեսել 26 համար: Պարբերականն ունի ISBN 978-99941-944-8-4 համարանիշը:


«Աստղիկ» տարեգրքի հիմնական բաժիններն են՝ թարգմանություններ բնագրից (օտար լեզուներից հայերեն, հայերենից օտար լեզուներ), գիտական հոդվածներ (թարգմանաբանություն և հարակից գիտակարգեր՝ գրականագիտություն, լեզվա­բանություն):


Տարեգրքի հիմնադիր, գլխավոր խմբագիր բ.գ.դ., պրոֆեսոր Սոնա Սեֆերյան:


Մասնագիտական խմբագիր բ.գ.թ., դոցենտ Սեդա Գաբրիելյան:

 

Խմբագրական խորհրդի կազմը՝

բ.գ.դ., դոցենտ Ալվարդ Ջիվանյան,

բ.գ.թ., պրոֆեսոր Լյուդմիլա Հովհաննիսյան,

բ.գ.թ., դոցենտ Աննա Խաչատրյան,

 

Բովանդակություն
 1. Գուրգեն Գևորգյան - «ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱՌԻ ԲԱԶՄԻՄԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԿԱՅԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ (ԶՈՒԳԱԴՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)»
 2. Գուրգեն Գևորգյան- «ԳՐԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԻ ԱՌԿԱՅԱՑՈՒՄԸ Օ.ՈՒԱՅԼԴԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ»
 3. Իշխան Դադյան - ««ԵՐԱԶ» ՊԱՏՈՒՄԱՅԻՆ ՀՆԱՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ»
 4. Գայանե Եղիազարյան - «ԿՆՈՋ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ»
 5. Սյուզաննա Խաչատրյան - «ԱԶԳԱԿՑԱԿԱՆ, ԲԱՐԵԿԱՄԱԿԱՆ, ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ՝ ԳԻՐՔ ԱՌԱԿԱՑ, ՇԵՔՍՊԻՐ՝ «ԼԻՐ ԱՐՔԱ»»
 6. Աննա Կնյազյան Սյուզաննա Հարությունյան - «ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹ»
 7. Աննա Հայրոյան - «Ժ. Փ. ՎԻՆԵՅԻ ՈՒ Ժ. ԴԱՐԲԵԼՆԵԻ ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖՐԵՆՍԻՍ ՍՔՈԹ ՖԻՑՋԵՐԱԼԴԻ «ԳԻՇԵՐՆ ԱՆՈՒՅՇ Է» ՎԵՊԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ»
 8. Ռուզան Միրզոյան - «ԺԱՆ-ՔՐԻՍՏՈՖ ՌՅՈՒՖԵՆԸ ՀԱՅԵՐԵՆ»
 9. Գայանե Մուրադյան - «ԳԻՏԱՖԱՆՏԱՍՏԻԿ ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՉՈՂԱՈՃԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 10. Նելլի Նալբանդյան - «ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՆՔԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ»
 11. Քրիստինա Սողոմոնյան -«ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ»
 12. Երվանդ Վարդանյան - «ՄԻՖՈԼՈԳԵՄՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ Ջ. Գ. ԲԱՅՐՈՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԸՍՏ «ՉԱՅԼԴ ՀԱՐՈԼԴԻ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԵՎ «ԴՈՆ ԺՈՒԱՆ» ՊՈԵՄՆԵՐԻ ՈՒ «ՄԱՆՖՐԵԴ» ԴՐԱՄԱՅԻ)»
 13. Նվարդ Վարդանյան - «ԴԱՎԻԴ ՖՈԵՆԿԻՆՈՍԻ «ՇԱՐԼՈԹ» ՎԵՊԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՈՒ ՈՃԱԿԱՆ ՀՆԱՐՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ՀԱՅԵՐԵՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄ»
 14. Samvel Abrahamyan - «GEORGE BYRON AS A CHAMPION OF NATIONAL AWAKENING AND FREEDOM»
 15. Seda Gabrielyan-Gayane Hakobyan - «ALLUSIONS IN J. JOYCE’S “A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN” AND THEIR TRANSLATION»
 16. Kristine Harutyunyan - «INTERPRETATION OF COLOR SYMBOLISM IN EDGAR ALLAN POE’S WORKS»
 17. Diana Hayroyan - «THE INTERPRETATION OF METAMORPHOSIS AS A STYLISTIC DEVICE IN GEORGE MACDONALD’S “AT THE BACK OF THE NORTH WIND” AND ITS TRANSLATION INTO ARMENIAN»
 18. Tatevik Kalaejian-Lusine Bagumyan - «ANALYSIS OF THE ARMENIAN TRANSLATION OF J.K. ROWLING’S “HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE” ACCORDING TO THE TRANSLATION PROCEDURES BY J. P. VINAY AND J. DARBELNET»
 19. Anna Khachatryan - «STYLISTIC PECULIARITIES OF H. TOUMANIAN’S POEMS AND THEIR ENGLISH RENDERING»
 20. Hasmik Mkrtchyan - «FOOD AT THE CROSSROADS OF LANGUAGE AND CULTURE»
 21. Markuhi Voskanyan-Anna Karapetyan - «ON SOME LINGUO-STYLISTIC PECULIARITIES OF MALE DISCOURSE IN HEMINGWAY’S “A FAREWELL TO ARMS” (with the review of its Armenian translation)»
 22. Самвел Абрамян - «МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր