Ամսագրեր - Journals

Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու – 2021 (Զ)

Հրատարակվել է՝ 2021.12.21
2021-Զ Cover
Նախաբան

Ժողովածուն ամփոփում է Երևանի պետական համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 2019 թ. կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնք նվիրված են աստվածաբանությանը, կրոնագիտությանը և հայագիտությանը:

Ժողովածուում զետեղված հետազոտությունները հետաքրքիր են աստվածաբանների, կրոնագետների, ինչպես նաև հասարակական գիտությունների տարբեր բնագավառների մասնագետների համար։

Բովանդակություն
 1. Հակոբ Քյոսեյան - «ՄԻ ԷՋ ՏԻՐԱՏՈՒՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԿԻԼԻԿԵՑՈՒ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԻՑ»
 2. Արփենիկ Ղազարոսյան, Լուսինե Թումանյան - «ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ (համառոտ ակնարկ)»
 3. Սեյրան Զաքարյան - «ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑՈՒ ԱՐԱՐՉԱՊԱՇՏԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ»
 4. Աննա Ստեփանյան - «ՍՈՒՐԲԳՐԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԿԱՖԱՆԵՐՈՒՄ»
 5. Գոհար Սարգսյան - «ԷՐԻԽ ՖՐՈՄՄԸ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
 6. Նելլի Ժամկոչյան - «ՄԻ ԴՐՎԱԳ ԼԵՎՈՆ ՄԵԾԱԳՈՐԾԻ ԵՎ ՆԵՐՍԵՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՈՒ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ»
 7. Լիդա Սահակյան - «ՄԻ ԴՐՎԱԳ ՍՍԻ 1361 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ»
 8. Վահագն Հարությունյան - «ԿԻԼԻԿԻՈ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐ ԹԵՄԵՐԸ XX ԴԱՐԱՍԿԶԲԻՆ»
 9. Սամվել Մկրտչյան - «ՀԱՅՈՑ ՏՈՆԱԾԻՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ»
 10. Դավիթ Թինոյան - «ԿԻԼԻԿՅԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 1320ԱԿԱՆ ԹԹ. ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ.ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԴԵՐԱԿԱ-ՏԱՐՄԱՆ ՆՎԱԶՈՒՄԸ»
 11. Գայանե Հակոբյան - «ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ՍԻՐԻԱՀԱՅԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ (ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ-ՈՒՄ)»
 12. Արա Ազատյան - «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՍԻՄՈՆ ՎՐԱՑՅԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ»
 13. Ավետիս Հարությունյան, Արշակ Բալյան - «ՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԵՂԱՇՐ-ՋՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ 1908-1910ԹԹ»
 14. Վլադիմիր Պողոսյան - «ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ ԱՖՂԱՆՍՏԱՆՈՒՄ (19-20-րդ դարեր)»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր