Ամսագրեր - Journals

Արաբագիտական ուսումնասիրություններ № 11

Հրատարակվել է՝ 2019.12.29
Arabagit-journal-kazm11-Q
Նախաբան

Հրատարակվում է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ։Խմբագրական խորհուրդ`
Դավիթ Հովհաննիսյան – բ.գ.թ., պրոֆեսոր (նախագահ)
Ռուբեն Կարապետյան – պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Արշակ Փոլադյան – պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Գուրամ Չիկովանի – բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Վրաստան)
Մուշեղ Ասատրյան –PhD (Կանադա)
Սոնա Տոնիկյան – բ.գ.թ., դոցենտ
Հայկ Քոչարյան – պ.գ.թ., դոցենտ

Բովանդակություն
 1. Գայանե Մկրտումյան- «ՍԱՍԱՆՅԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ՆՎԱՃՈՒՄԸ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ»
 2. Հասմիկ Փարեմուզյան- «ԱՍԱԲԻԱՅԱՆ ԵՎ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՊՏՈՒՅՏԸ ԸՍՏ ԻԲՆ ԽԱԼԴՈՒՆԻ»
 3. Անդրանիկ Հարությունյան- «ՕՄԱՆԻ ՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ «ԵՐԵՔ ԾՈՎԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ»»
 4. Արա Մաթևոսյան- «ՍԱՈՒԴԱԿԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՏՐԱՍՆՖՈՐՄԱՑԻԱՆ 2006-2017ԹԹ.-ԻՆ»
 5. Արսեն Առաքելյան- «ԱՐԱԲԵՐԵՆԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՆԱՀԴԱՅԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ»
 6. Թերեզա Ամրյան- «ԵԶԴԻԱԿԱՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԵՐՈՒՄ ԱՍՏԾՈՒՆ ՄԵԾԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՊԱՏՎԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 7. Մարիամ Շիպակցյան- «ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԻՓ ՀՈՓԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹԻ ՄԱՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ»
 8. Սեդա Տիգրանյան- «ԻՍԱՆ ԵՎ «ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅԱՆ» ԴԱՎԱՆԱՆՔԸ ՂՈՒՐԱՆՈՒՄ ՈՒ ՍՈՒՆՆԱՅՈՒՄ»
 9. Արմինե Հակոբյան- «ԱԲՈՒ ԲԱՔՐ ԱՍ-ՍՈՒԼԻՆ ԵՎ ՆՐԱ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԸ»
 10. Հայկ Քոչարյան- ««ԻՍԼԱՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ»
 11. Ռուզաննա Հովհաննիսյան- «ԻՍՄԱՅԻԼԱԿԱՆ ԴԱՈՒԱՆ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ. ԱԴԱՊՏԱՑԻՈՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԻՍՄԱՅԻԼԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր