Ամսագրեր - Journals

Արևելագիտության հարցեր X

Հրատարակվել է՝ 2015.11.01
Arevelagitutyun 10
Նախաբան

Նվիրվում է ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանի ծննդյան 60-ամյակինՀրատարակվում է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ
Ժողովածուն հրատարակվում է «Գուրգեն Մելիքյանի Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքների հիմնադրամի» հովանավորությամբ
Ժողովածուի 10-րդ համարը խմբագրել և հրատարակության են պատրաստել Ռուբեն Մելքոնյանը և Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանը
Խմբագրական խորհուրդ`
Մելիքյան Գուրգեն – բ. գ. թ., պրոֆեսոր (նախագահ)
Ասատրյան Գառնիկ – բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Խաչիկյան Մարգարիտա - բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Խառատյան Ալբերտ – պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ
Կարաբեկյան Սամվել – բ.գ.թ., դոցենտ
Հովհաննիսյան Լավրենտի – բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ.-անդամ
Մելքոնյան Ռուբեն – բ.գ.թ., դոցենտ, (համարի պատասխանատու)
Ոսկանյան Վարդան – բ.գ.թ., դոցենտ
Սարգսյան Լևոն – պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Սաֆարյան Ալեքսանդր – պ.գ.թ., պրոֆեսոր
Սաֆրաստյան Ռուբեն – պ.գ.դ, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Տոնիկյան Սոնա – բ.գ.թ., դոցենտ


© ԵՊՀ հրատ., 2015

Բովանդակություն
  1. ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ
  2. Անուշ Հովհաննիսյան - ««ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ» (HAYRIYE TÜCCARLARI) ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒՄԻՑ ՄԻՆՉԵՎ «ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՐՔԱՑՄԱՆ» ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (19-րդ դարի սկզբին օսմանյան կայսրությունում թուրք/մուսուլման ձեռներեցությունը խթանելու փորձի շուրջ)»
  3. Կարոլինա Սահակյան - «ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱՎԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ (ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ) ԲԱՐԵՆՈՐՈԳՈՒՄԸ (1865-1867 ԹԹ.)»
  4. Ռուբեն Մելքոնյան - «ԽՍՀՄ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ՈՐՈՇ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ (1945-1965 թթ.)»
  5. Վարուժան Գեղամյան - ««ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՐԴԸ». ԱՆՁԻ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԸ ԵՎ ՄԻՋԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ 1938-195¬0ԹԹ»
  6. Վահրամ Տեր-Մաթևոսյան - «ԶԱՆԳԱՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ»
  7. Լևոն Հովսեփյան - «ԹՈՒՐՔԻԱ-ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ ՈՒԺԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
  8. Ալեքսանդր Սաֆարյան - «ԶԻՅԱ ԳՅՈՔԱԼՓԸ՝ ԹՈՒՐՔ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
  9. ՌՈՒԲԵՆ ԱՐԱՄԻ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ
  10. ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ՌՈՒԲԵՆ ԱՐԱՄԻ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր