Ամսագրեր - Journals

Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում

Հրատարակվել է՝ 2016.11.30
LEZUN-EV-GRAK-2016
Նախաբան

Գիտական հոդվածների սույն ժողովածուն ընդգրկում է բանասիրական գիտելիքի հինգ հիմնական բնագավառ՝ լեգվաբանություն, դասավանդման մեթոդիկա, լեզու և մշակույթ, թարգմանաբանություն և գրականագիտություն։ Այս շրջանակներում հոդվածաշարը ներկայացնում է բազմաբնույթ տեսական ու գործնական խնդիրների քննությանը նվիրված ուսումնասիրություններ։

 

Ժողովածուն նախատեսվում է ընդհանուր և ռոմանագերմանական բանասիրության, ինչպես նաև կիրառական լեգվաբանության ոլորտում հետագոտական ու գործնական աշխատանքով գբաղվող մասնագետների, այդ թվում նաև ասպիրանտների ու մագիստրանտների համար։

 

Երաշխավորվում է տպագրության Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի կողմից:


Գլխավոր խմբագիր՝ Ս. Գասպարյան, բ.գ.դ., պրոֆ.


Խմբագրական խորհուրդ՝

Լ. Մաթևոսյան, բ.գ.դ., պրոֆ.

Շ. Պարոնյան, բ.գ.դ., դոց.

Ա. Ջիվանյան, բ.գ.դ., դոց.

Ն. Հարությունյան, բ.գ.դ., դոց.

Գ. Մուրադյան, բ.գ.թ., դոց.

Գ. Հարությունյան, բ.գ.թ., դոց.

Լ. Կարապետյան

Բովանդակություն
 1. Սեդա Գասպարյան, Մարիանա Սարգսյան, Գոհար Մադոյան- «Տեքստի մեկնաբանման լեզվաճանաչողական մոտեցման սկզբունքները և հեռանկարները»
 2. Աստղիկ Չուբարյան - «Ժամանակի քերականական կարգը՝ նույնաբանության գործաբանական ներուժի կազմավորման գործոն»
 3. Գայանե Մուրադյան - «Անգլո-Ամերիկյան գիտաֆանտաստիկ գրական դիսկուրսի ծագումն ու զարգացումը, հիմնական թեմատիկան»
 4. Հրանուշ Թովմասյան - «Գիտելիքը և պատկերացումը՝ որպես կանխենթադրութային հենքի կառուցվածքային միավորներ»
 5. Լիլիթ Սարգսյան- «Փոխհարաբերությունը՝ որպես լեզվական տնտեսման սկզբունքի իրացման միջոց ճանաչողական մակարդակում»
 6. Արինե Դանիելյան - «Ժամանակակից անգլերենի ածանցական բաղադրությունների ինքնակերտ նշադրումները»
 7. Սյուզաննա Գրիգորյան - «Գերատեսչական դիսկուրսը որպես հաղորդակցման տեսակ»
 8. Ամալյա Հարությունյան - «Գույների աշխարհի լեզվական պատկերի կոնցեպտուալ համակարգում»
 9. Մառա Բաղդասարյան- «Քաղաքական խոսույթի ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունների շուրջ»
 10. Rouzanna Arakelyan, Nare Chobanyan- «THE LANGUAGE OF ONLINE ADVERTISEMENTS»
 11. Vicky Tchaparian- «IDEOLOGY OF THE ARMENIAN EXPERIENCE IN WILLIAM SAROYAN’S NOVEL THE HUMAN COMEDY»
 12. Նաիրա Մկրյան- «Օտար լեզվի բուհական դասավանդման որոշ արդի խնդիրների շուրջ»
 13. Նաիրա Գասպարյան, Մարիամ Խաժակյան - «Լսողական հմտությունների ամրապնդումը համակարգչային միջոցների օգտագործմամբ»
 14. Քրիստինա Ռշտունի - «Նախադպրոցականների օտարալեզու խոսքային կարողությունների զարգացման հիմնախնդիրը»
 15. Նաիրա Գասպարյան, Մարիաննա Օհանյան - « «Գործառական ոճագիտություն» գիտակարգի դասավանդման խնդիրների շուրջ»
 16. Նարինե Մադոյան- «Առցանց ուսուցման և գնահատման յուրահատկությունների շուրջ »
 17. Hossein Aslanabadi- «THE EFFECT OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES IN IRANIAN ENGLISH CLASSES »
 18. Nune Bekaryan, Manana Dalalyan- «DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE STUDENTS’ CREATIVE WRITING SKILLS»
 19. Ruzanna Arustamyan- «THE DEVELOPMENT OF LISTENING SKILLS IN THE LANGUAGE LEARNING PROCESS»
 20. Lusine Hambardzumyan, Izabella Sahakyan- «CHARACTER SHAPING AS AN INTEGRAL PART OF EDUCATION»
 21. Ani Kojoyan - «FROM PRACTICE TO POLICY: EVALUATING LANGUAGE AND GENDER POLICY IN EFL TEXTBOOKS»
 22. Աննա Հակոբյան - «Թարգմանության որակի գնահատումը, արդյունավետ մեթոդների, մոդելների և չափանիշների որոնման խնդիրը»
 23. Արա Առաքելյան - « «Օրագրերը» և Կաֆկայի գոյափիլիսոփայությունը»
 24. Սոսի Խանիկյան - «Բնությունն ու բնապատկերն Է. Հեմենգուեյի փոքր արձակում »
 25. Նարինե Զաքարյան - «Սինքլեր Լուիսի ռոմանտիկ հայացքները և նրա «Մաքուր օդում» վեպը»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր