Ամսագրեր - Journals

Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում

Հրատարակվել է՝ 01.02.2013
lezu-grak_2013
Նախաբան

Գիտական հոդվածների սույն ժողովածուն ընդգրկում է բանասիրական գիտելիքի հինգ հիմնական բնագավառ՝ լեգվաբանություն, դասավանդման մեթոդիկա, լեզու և մշակույթ, թարգմանաբանություն և գրականագիտություն։ Այս շրջանակներում հոդվածաշարը ներկայացնում է բազմաբնույթ տեսական ու գործնական խնդիրների քննությանը նվիրված ուսումնասիրություններ։

 

Ժողովածուն նախատեսվում է ընդհանուր և ռոմանագերմանական բանասիրության, ինչպես նաև կիրառական լեգվաբանության ոլորտում հետագոտական ու գործնական աշխատանքով գբաղվող մասնագետների, այդ թվում նաև ասպիրանտների ու մագիստրանտների համար։

 

Երաշխավորվում է տպագրության Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի կողմից:

 

Գլխավոր խմբագիր՝ Ս. Գասպարյան, բ.գ.դ., պրոֆ.

Խմբագրական խորհուրդ՝

Լ. Մաթևոսյան, բ.գ.դ., պրոֆ.

Շ. Պարոնյան, բ.գ.դ., դոց.

Ա. Ջիվանյան, բ.գ.դ., դոց.

Ն. Հարությունյան, բ.գ.դ., դոց.

Գ. Մուրադյան, բ.գ.թ., դոց.

Գ. Հարությունյան, բ.գ.թ., դոց.

Լ. Կարապետյան

Բովանդակություն
 1. Նաիրա Մկրյան - Տարածական ցուցայնությունն անգլերենում
 2. Ալինա Պետրոսյան - Փոխաբերությունը որպես տերմինաստեղծման միջոց բժշկագիտության ոլորտում
 3. Տաթևիկ Կիրակոսյան - Հուզականության և արտահայտչականության կարգերի իրականացումը համացանցային հաղորդագրություններում
 4. Ռուզաննա Առուստամյան - Գենդերային տարբերությունները քաղաքական խոսույթում
 5. Српуи Ламбарджян - Я-Психоэмоциональное персуазивное
 6. Karine Kochunts - On the Category of State (“Sleep” vs “Asleep”)
 7. Gayane Yeghiazaryan - The Concept “Complaint” in English Socio-Cultural Discourse
 8. Marine Yaghubyan - On the Grammatical Relation of Parenthetical Constructions with Sentence
 9. Hasmik Ghajoyan - Abbreviations as Word-Forming Means in Computer Terms
 10. Armine Matevosyan, Ishkhan Dadyan - Syntactic Stylistic Devices in Science Fiction
 11. Armine Matevosyan, Nare Hakobyan - Armenian Ornaments and Their Semiotic Interpretation
 12. Ani Manukyan - On Effective Teaching/Learning
 13. Գոհար Հովսեփյան - Ածականական գնահատողական կառույցների ուսուցման մեթոդական խնդիրների շուրջ
 14. Светлана Тер-Минасова - Английский язык как глобальный: чем это угрожает англоязычным народам?
 15. Анна Князян - Социальные роли мужчины и женщины в разных культурах
 16. Анна Князян - Тема “измены” в английских анекдотах
 17. Кристине Геворкян - Дефиниционный анализ концепта “eye”(на примере английского языка)
 18. Ani Stepanyan - A Linguistic Study of Queen Elizabeth Christmas Speeches
 19. Ռուզաննա Առաքելյան - Գովազդային տեքստերի թարգմանության հոգելեզվաբանական առանձնահատկությունները
 20. Աննա Հակոբյան - Ալբեր Կամյուի «Ժանտախտը» վեպը և նրա հայերեն թարգմանության գնահատումը ըստ օբյեկտիվ չափանիշների
 21. Նարինե Նիկողոսյան - Գիտաֆանտաստիկայի և նրա կիբեռփանկ ժանրի Զարգացման ուղիները
 22. Hasmik Mkrtchyan - Fictional Manifestation of Food and Drink Tradition in Charles Dickens’ Novels