Ամսագրեր - Journals

ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅՑՈՐԴՆԵՐԻ 2013Թ. ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

Հրատարակվել է՝ 01.01.2014թ
Kazm
Նախաբան

Նկարագրություն`


Ժո­ղո­վա­ծուն ընդգր­կում է 2013թ. դեկ­տեմ­բե­րի 14-ի նստաշր­ջանի զե­կու­ցում­նե­րը, ո­րոնք վե­րա­բե­րում են ի­րա­վուն­քի տար­բեր ճյու­ղե­րի հիմ­նախն­դիր­նե­րին, ո­րոնք աչ­քի են ընկ­նում բարձ­րաց­ված հար­ցե­րի ար­դիա­նա­կութ­յամբ, տե­սա­կան խո­րը վեր­լու­ծութ­յուն­նե­րով և գործ­նա­կան նշա­նա­կութ­յամբ։ Ժո­ղո­վա­ծուի մեջ տեղ են գտել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի աս­պի­րանտ­նե­րի ու հայցորդների աշ­խա­տանք­նե­րը։ Կա­րող է օգ­տա­կար լի­նել ու­սա­նող­նե­րին, մա­գիստ­րոս­նե­րին, աս­պի­րանտ­նե­րին և ի­րա­վա­գի­տութ­յան հար­ցե­րով հե­տաքրքր­վող­նե­րին:

 

Հրատարակության է երաշխավորվել ԵՊՀ գիտական խորհուրդը:

Հրատարակվել է 2014թ.: ԵՊՀ հրատարակչություն:

 

Խմբագրակազմ`

 

Գլխավոր խմբագիր`
իրավ. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,
պրոֆեսոր Գ.Ս. Ղազինյան

Խմբագրակազմ`

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Հ. Գաբուզյան

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Ա. Դիլբանդյան

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.Բ. Դանիելյան

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Մ. Հայկյանց

իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ս.Գ. Մեղրյան

իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վ.Վ. Քոչարյան

Բովանդակություն
 1. Սայադ Բադալյան ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ` ՈՐՊԵՍ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
 2. Անահիտ Եսայան ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՎԵՃԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ
 3. Մերի Սարգսյան ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՐՄԻՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՈՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 4. Նելլի Առաքելյան ԱՆՁԻ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ
 5. Լևոն Շախպարյան ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 1990 - 1995ԹԹ
 6. Արսեն Թավադյան ՀԱԿԱՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՎԱՎԵՐ ԳՈՐԾԱՐՔ
 7. Տաթևիկ Ասատրյան ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
 8. Նաիրա Մանուչարյան ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
 9. Աննա Ավետիսյան ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ
 10. Հեղինե Հախվերդյան ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՀՀ- ՈՒՄ . ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 11. Վարսուշ Եսայան ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՅՑԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ՏՆՕՐԻՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԱԲ ԴԱՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
 12. Վահագն Դալլաքյան ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
 13. Վահագն Գրիգորյան ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃԻՌԸ ԲԵԿԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎՈՂ ՈՐՈՇՄԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ ԴՐԱ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
 14. Աշխեն Ղարսլյան ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՎԱՐՏԸ ԳՈՐԾԸ ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՓՈՒԼՈՒՄ
 15. Գոհար Սիմոնյան ՄԱՐԴՈՒ ԿՅԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ. ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ
 16. Աննա Ասատրյան ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՎԻԿՏԻՄԱՅՆԱՑՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՈՒՂՂԻՉ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ
 17. Գոհար Հակոբյան ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ
 18. Ժենյա Ստեփանյան ՊԱՏԻԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵՑԻԴԻՎԻ ԴԵՊՔՈՒՄ
 19. Տաթևիկ Սուջյան ՎՃՌԱԲԵԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՇԱՀԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
 20. Հայկ Սարգսյան ԴԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ Ի ՊԱՇՏՈՆԵ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐՈՒՄ
 21. Անահիտ Հարությունյան ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԷԹԻԿԱՅԻ ՍԿԶԲՈՒՔՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
 22. Նելլի Աղաբաբյան ԱՆՉԱՓԱՀԱՍԻՆ ՎԵՐԱԳՐՎՈՂ ՀԱՆՑԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ ԱՊԱՑՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՒՆՆԵՐԸ
 23. Քնարիկ Վարդանյան ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
 24. Զինավոր Մեղրյան ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԿ- Ի ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՅԼ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱՏՅԱՆՆԵՐՈՒՄ
 25. Լաուրա Բադալյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆԿԱԽ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ
 26. Անի Աթանեսյան ԱՀԿ-ՈՒՄ ՎԵՃԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆՐԸ
 27. Անի Խլղաթյան ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆՐԸ