Ամսագրեր - Journals

ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

Հրատարակվել է՝ 01.01.2012
Law_prof_2012
Նախաբան

Նկարագրություն`

 

Ժո­ղո­վա­ծուն ամ­փո­փում է ԵՊՀ ի­րա­վա­գի­տութ­յան ֆա­կուլ­տե­տում 2011թ. դեկ­տեմ­բե­րի 13-ից 14-ը տե­ղի ու­նե­ցած` Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան ան­կա­խութ­յան հռչակ­ման 20-ամ­յա­կին նվիր­ված գի­տա­ժո­ղո­վի նյու­թե­րը։

 

Այն ընդգր­կում է ի­րա­վուն­քի գրե­թե բո­լոր ճյու­ղե­րի վերաբերյալ գի­տա­կան աշ­խա­տանք­ներ, ո­րոնք աչ­քի են ընկ­նում բարձ­րաց­ված հար­ցե­րի ար­դիա­նա­կութ­յամբ, տե­սա­կան խո­րը վեր­լու­ծութ­յուն­նե­րով և գործ­նա­կան նշա­նա­կութ­յամբ։ Ժո­ղո­վա­ծուի մեջ տեղ են գտել ինչ­պես ճա­նաչ­ված գիտ­նա­կան­նե­րի, այն­պես էլ ե­րի­տա­սարդ դա­սա­խոս­նե­րի ու աս­պի­րանտ­նե­րի աշ­խա­տանք­նե­րը։ Կա­րող է օգ­տա­կար լի­նել ի­րա­վա­բան տե­սա­բան­նե­րի, ի­րա­վաս­տեղծ և ի­րա­վա­կի­րառ մար­մին­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին, ի­րա­վուն­քի տար­բեր հար­ցե­րով հե­տաքրքր­վող­նե­րին։

 

Հրատարակության է երաշխավորվել ԵՊՀ իրավագիտության ‎‎ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը:

 

Հրատարակվել է 2012թ., ԵՊՀ հրատարակչությունում:

Բովանդակություն
 1. Գագիկ Ղազինյան, Արման Թաթոյան ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ` ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ
 2. Տարիել Բարսեղյան ԲԱՐԵԽՂՃՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱ¬ԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
 3. Карен Геворгян ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
 4. Արա Գաբուզյան ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿՐԻՄԻՆԱԼ ՎԻԿՏԻՄԻԶԱՑԻԱՅԻ ՎԻՃԱԿԻ ՇՈՒՐՋ (պաշտոնական վիճակագրության տվյալների հիման վրա)
 5. Նորիկ Այվազյան ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
 6. Գրիգոր Բեքմեզյան ՇՐՋԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՎԵԼ ՎՏԱՆԳԻ ԱՂԲՅՈՒՐՈՎ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԻՑ ԱԶԱՏՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ
 7. Սերգեյ Մեղրյան ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒ¬ԹՅՈՒՆՈՒՄ (ԳՈՐԾՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ)
 8. Դավիթ Մելքոնյան ՈՂՋԱՄԻՏ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԳՈՐԾԸ ՔՆՆԵԼՈՒ ԿՈՆՎԵՆՑԻՈՆԱԼ ՊԱՀԱՆՋԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱ¬ՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
 9. Сергей Аракелян ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
 10. Տարոն Սիմոնյան ԱՐԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱԼԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՍԻՆԵՐԳԵՏԻԿ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
 11. Արփինե Հովհաննիսյան ԱՅԼ ԱՆՁԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԳՈՎԱԶԴՈՒՄ
 12. Виген Кочарян ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ-ПРАВО¬ВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
 13. Գևորգ Դանիելյան ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
 14. Արթուր Վաղարշյան ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ¬ԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԵՆԹԱՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
 15. Գևորգ Պետրոսյան ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ԱԶԱՏՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՏՇԱՃ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆ¬ՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ
 16. Ռուբեն Մելիքյան ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱ¬ՆԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ
 17. Վիկտորիա Օհանյան ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ. ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 18. Тигран Симонян ПРИЧИННЫЙ КОМПЛЕКС ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ МОЛОДЕЖИ
 19. Аида Искоян ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 20. Վարդան Այվազյան ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐ¬ԳԱՅԻՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱ¬ԿԱ¬ԿԻՑ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԸՆԹԱՑՈՂ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
 21. Սերգեյ Մարաբյան ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՅՑ ՀԱՐՈՒՑԵԼՈՒ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (գործող օրենսդրության, դատական պրակտիկայի և զարգացման մասին իրավական վերլուծություն)
 22. Սերգեյ Քոչարյան ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
 23. Վահրամ Ավետիսյան ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԶՄՈՂ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
 24. Անահիտ Մանասյան ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ
 25. Левон Геворгян ВОПРОС УНАСЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦ СССР В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
 26. Վահե Հովհաննիսյան ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
 27. Սարգսյան Լիաննա ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿ¬ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
 28. Գևորգ Բաղդասարյան ՄԵՂԱԴՐՈՂԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԴԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱՑՎԱԾ ԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆ
 29. Ալվարդ Ալեքսանյան ԻՐԱՎԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
 30. Քնարիկ Վարդանյան ՉՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ (NON-REFOULEMENT) ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՒՄ
 31. Տիգրան Մարկոսյան ՆՈՐ ԵՐԵՎԱՆ ԵԿԱԾ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐՈՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
 32. Սոնա Թևանյան ԳՈՒՅՔԸ ԿՈՆՑԵՍԻՈՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 33. Հեղինե Հախվերդյան ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ
 34. Զինավոր Մեղրյան ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
 35. Պերճ Խաչատրյան ՇՐՋԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՐ ՎՏԱՆԳ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՆՁԻՆ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԲՈՒԺՄԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐՆ ՈՒ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
 36. Անահիտ Սարդարյան ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՎԱՊԱՀՊԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
 37. Գոռ Մովսիսյան ՊԵՏԱԿԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱ¬ԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ¬ՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
 38. Լաուրա Բադալյան ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ