Ամսագրեր - Journals

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու

Հրատարակվել է՝ 2016.06.06
Microsoft Word - aspirant gitajoxov book 2015.docx
Նախաբան

Գլխավոր խմբագիր`

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Գ. Ս. Ղազինյան


Խմբագրակազմ`


իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Հ. Գաբուզյան
իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Ա. Դիլբանդյան
իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Բ. Դանիելյան
իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Մ. Հայկյանց
իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Գ. Վաղարշյան
իրավ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ Վ. Դ. Ավետիսյան
իրավ. գիտ. Թեկնածու, դոցենտ Կ. Ա. Գևորգյան
իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ս. Գ. Մեղրյան
իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վ. Վ. Քոչարյան

Բովանդակություն
 1. Կարեն Ամիրյան - «ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԵՐԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ»
 2. Տիգրան Ղազարյան - ««Է»-Ի ԵՎ «ՊԵՏՔ Է»-Ի ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՕԲՅԵԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑՈՒՄ»
 3. Անի Վարդանյան - «ԻՐԱՎԱՍՏԵՂԾ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ»
 4. Պարգև Սարոյան - «ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ»
 5. Նանե Ղազարյան - «ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ` ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»
 6. Մերի Սարգսյան - «ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
 7. Հասմիկ Սարդարյան - «ԹԱՓԱՌԱՇՐՋԻԿ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ»
 8. Արտաշես Խալաթյան - «ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԸ` ՈՐՊԵՍ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»
 9. Արսեն Հովհաննիսյան - «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՋՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՏԻՊԻ ԻՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ»
 10. Ռաֆիկ Գրիգորյան - «ՈՉ ԹՂԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ»
 11. Աշխեն Սողոմոնյան - «ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԼՈՒ- ԾԱՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
 12. Աննա Ավետիսյան - «ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 13. Արուս Հայրապետյան - «ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 14. Նարինե Ավագյան - «ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ»
 15. Արմենուհի Չիֆլիկյան - «ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՆՁԻ ՊԱՏՎԻ, ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՄԲԱՎԻ ՆՍԵՄԱՑՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԾԱԳՈՂ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ»
 16. Շուշանիկ Ղուկասյան - 233 Շուշանիկ Ղուկասյան1 «ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»
 17. Մարիամ Այվազյան - «ՈՐԲ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 18. Գուրգեն Մեղրյան - «ԽՈՇՈՐ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ»
 19. Նանե Սահակյան - ««ԳՆՈՒՄ» ԵՎ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 20. Հայկուհի Սեդրակյան - «ՄԱՐԶՈՒՄԱՅԻՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ՖՈՒՏԲՈԼՈՒՄ»
 21. Տիգրան Խաչիկյան - «ԱՐՏԱԳՆԱ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»
 22. Լաուրա Զոհրաբյան - «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՎԵՃԵՐԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ»
 23. Անահիտ Անտոնյան - «ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՕՐԵՆՔԻ ՄԻԱՏԵՍԱԿ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ»
 24. Անի Միքայելյան - «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԸՆԴԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ ԷՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ»
 25. Հայկ Հովհաննիսյան - «ԱՐԲԻՏՐԱԺԱՅԻՆ ՎՃԻՌՆԵՐԻ ՎԻՃԱՐԿՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ»
 26. Գոռ Միրզոյան - «ՄԱՔՍԱՆԵՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ»
 27. Ժենյա Ստեփանյան - «ՊԱՏԻԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵՑԻԴԻՎԻ ԴԵՊՔՈՒՄ»
 28. Նինա Փիրումյան - «ԽՄԲԱՅԻՆ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ. ՀԱՄԵՄԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ»
 29. Սրբուհի Գալյան - «ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ»
 30. Գոհար Հակոբյան - «ԾԱՅՐԱՀԵՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»
 31. Աննա Ասատրյան - «ՊԵՆԻՏԵՆՑԻԱՐ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
 32. Տաթևիկ Սուջյան - «ՎՃՌԱԲԵԿՈՒԹՅԱՆ` ՈՐՊԵՍ ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՁԵՎԻ (ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ) ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ»
 33. Անի Դանիելյան - «ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ2 ԴԱՏԱՐԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ»
 34. Նելլի Աղաբաբյան - «ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
 35. Անահիտ Հարությունյան - «ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԷԹԻԿԱՅԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ»
 36. Անի Աթանեսյան - «ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՃԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ»
 37. Անի Խլղաթյան - «ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»