Ամսագրեր - Journals

Foreign Languages in Higher Education 1(18)

Հրատարակվել է՝ 2015.06.24
Կազմ
Նախաբան

“Foreign Languages in Higher Education” has been published since 1995. It is included in the list of scientific periodical publications acceptable for publishing the main findings of doctorate dissertations and candidate theses established by the RA Supreme Certifying Commission. It is the successor of the periodical “Foreign Languages. Foreign Literature” (1981 – 1991).
Articles covering current trends in linguistics, literary criticism and methods of foreign language teaching are published in the journal. “Foreign Languages in Higher Education” is meant for specialists interested in General and Romance and Germanic philology as well as methods of teaching foreign languages.
The materials are published in Armenian, Russian and other foreign languages and are accompanied by Armenian, Russian and English summaries. Brief information about the authors is given.
Editor-in-chief: Yerznkyan Y.L. – Doctor in Philology, Professor
Editorial Board:
Arakelyan A.H. – Doctor in Philology, Associate Professor
Baghdasaryan H.G. – PhD, Associate Professor
Gabrielyan Y.M. – Doctor in Philology, Professor
Gasparyan S.K. – Doctor in Philology, Professor
Tovmasyan N.M. (Executive Secretary) – Associate Professor
Karapetyan K.M. – PhD in Pedagogics, Associate Professor
Harutyunyan Z.H. – PhD in Pedagogics, Associate Professor
Makaryan A.A. – Doctor in Philology, Professor
Paronyan Sh. H. – Doctor in Philology, Professor
Simonyan A.A. – Doctor in Philology, Associate Professor

Բովանդակություն
 1. KIRAKOSSIAN A. “La subjectivité linguistique dans l’acception de Catherine Kerbrat-Orecchioni”
 2. TER-GRIGORYAN J. “The analysis and interpretation of greeting and smiling gestures in communication”
 3. YAGHUBYAN M. “Lexical and lexico-semantic connections of parenthetical constructions with the main sentence”
 4. ԱԶՐՈՅԱՆ Ա. «Սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի իմաստային նրբերանգները ժամանակակից արևելահայերենում և իսպաներենում»
 5. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Ս. «Գոյական հիմնաբառով դարձվածային կապակցությունները հայերենում և անգլերենում»
 6. ԿՈՒԲԱՆՅԱՆ Ա. «Բազմիմաստության, տարբերակայնության և հոմանիշության խնդիրները «Աստված» և «սատանա» բաղադրիչներով դարձվածային համակարգերում»
 7. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ն. «Կանանց և տղամարդկանց խոսքային առանձնահատկությունները. թերասությունները նրանց խոսքում»
 8. ՂԱԼԹԱԽՉՅԱՆ Ս. «Փաստարկող և պերսուազիվ դիսկուրսների փոխներթափանցելիության խնդիրը առցանց էլեկտրոնային խնդրագրում»
 9. ՂԱԼԹԱԽՉՅԱՆ Ս. «Փաստարկման գործընթացի առանձնահատկություները առցանց էլեկտրոնային խնդրագրում»
 10. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ Ա. «Լրագրողական խոսույթի հիմնական բնութագրիչները»
 11. ՄԿՐՅԱՆ Ն. «Անգլերենի գոյականական բառակապակցությունների իմաստագործառական առանձնահատկությունները»
 12. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ Դ. «Հասկացումը ճանաչողական լեզվաբանության դիտանկյունից»
 13. ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ Զ. «Ոճական հատկանիշների ոճատարբերակիչ դերն անգլերեն գործարար նամակներում»
 14. ՏՈՆՈՅԱՆ Գ. «Զայրույթ արտահայտող սոմատիկ դարձվածքները իտալերենում և հայերենում»
 15. АРУТЮНЯН Н. «Межкультурно-коммуникативная асимметрия коммуни¬кативно-дискурсивных стилей»
 16. CHUBARYAN A., MURADYAN G. “On some research and methodological peculiarities of specialized discourse”
 17. KARAPETYAN K., ASLANABADI H. “Evaluating Iranian high school textbooks”
 18. KARAPETYAN M. “The impact of learning styles on student performance in an EFL classroom”
 19. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ Գ. «Սպորտային խոսույթի թարգմանության ուսուցման գործաբանական հայեցակերպը»
 20. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Գ. «Մեթոդական տիպաբանությունը՝ որպես օտար լեզվի ուսուցման արդյունավետ միջոց»
 21. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ Ա. «Անգլերենի նվազագույն քերականական կառույցների ուսուցման մեթոդական և լեզվաբանական հիմքերը»
 22. ՈՍԿԱՆՅԱՆ Է. «Վերից վա՞ր, թե՝ վարից վե՞ր»
 23. MANUKYAN A. ««El necio bien afortunado» de Salas Barbadillo. Rasgos genéricos»
 24. ԶԱՔԱՐՅԱՆ Ն. «Քերոլ Միլֆորդի և հասարակության բախումը Սինքլեր Լուիսի «Գլխավոր փողոցը» վեպում»
 25. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Տ. «Ավետիք Իսահակյանի «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի արևելյան շերտը»
 26. ՊԱՊՈՅԱՆ Ա., ԲՈՒՌՆԱԶՅԱՆ Ի. «Պատերազմական թեմայի մատուցման յուրահատկությունը Կ. Վոնեգուտի «Սպանդանոց համար հինգ կամ երեխաների խաչակրաց արշավանքը» վեպում»
 27. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ա., ՍՈՂՈՅԱՆ Ա. «Մոր կերպարի առանձնահատկությունները և յուրահատուկ դրսևորումները համաշխարհային գրականության մեջ»
 28. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ռ. «Միգել դե Ունամունոյի փիլիսոփայական և գեղագիտական կոնցեպցիաները»
 29. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Ն. «Լուի-Ֆերդինանդ Սելինի «Ճամփորդություն գիշերից անդին» վեպի լեզուն և ոճը և դրանց առանձնահատկությունների վերարտադրումը հայերենում»