Ամսագրեր - Journals

ՏԱՐԵԳԻՐՔ «Ը»

Հրատարակվել է՝ 2013.02.02
2013-Theology-Taregirq-cover
Նախաբան

Տարեգիրքն ամփոփում է Երևանի պետական համալսարանի Աստվածաμանության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները,
որոնք նվիրված են աստվածաμանությանը, կրոնագիտությանը և հայագիտությանը:
Տարեգրքում զետեղված հետազոտությունները հետաքրքիր են աստվածաμանների, կրոնագետն
երի, ինչպես նաև հասարակական գիտությունների տարμեր μնագավառների մասնագետների
համար:

Գրախոս
ՀՀ ԳԱԱ ակադ., պ. գ. դոկտ., պրոֆ. Վ. Բ. ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ

Խմբագրական կազմ՝
ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ եպս. ԺԱՄԿՈՉՅԱՆ
Հ. Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ պատմ. գիտ. դոկտ., պրոֆ.
Ռ. Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ պատմ. գիտ. դոկտ., պրոֆ.
Ս. Ս. ՄԿՐՏՉՅԱՆ պատմ. գիտ. դոկտ.
Լ. Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ պատմ. գիտ. դոկտ., պրոֆ.

Բովանդակություն
 1. Անուշավան եպս. Ժամկոչյան «Սովորութային իրավունք»
 2. Ռաֆիկ Վարդանյան, Լևոն Սարգսյան «Անանիայի Շիրակացւոյ (Շիրակունւոյ) համարողի ՇԼԲ կարգը»
 3. Գայանե Սիմոնյան, Ռաֆիկ Վարդանյան «Հովհաննես Սարկավագի տոմարական ժառանգության մեջ առկա թվականության համակարգերը
 4. Աննա Օհանջանյան «Հովհաննես Սարկավագի «Լուծումն բանիցն աստվածաբանի» լուծմունք-մեկնությունը»
 5. Փառանձեմ Մեյթիխանյան «Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. եբրայական անունների քննություն»
 6. Աշոտ Մանուչարյան «Վահանավանքի վիմագրերը Հայ Եկեղեցու պատմության սկզբնաղբյուրներ»
 7. Արծրունի Սահակյան «Մարաբ Մծուրնացու պատմագրական երկը (մ. թ. II դ.)»
 8. Արամ Հովհաննիսյան «Մի դրվագ Հռոմկլայի կաթողիկոսարանի հիմնադրման պատմությունից»
 9. Սասուն Հարությունյան «Սիմեոն Ա Երևանցին և Հովսեփ Էմինի ու «Մադրասյան խմբակ»-ի ազգային-ազատագրական ծրագրերը»
 10. Վարդան Խաչատրյան «Քրիստոնեության պատմական ուրվագիծը»
 11. Գոհար Սարգսյան «Մայր Աստվածուհու դիցաբանական կերպարը»
 12. Հովհաննես Հովհաննիսյան «Ապոլինար Լաոդիկեցու Քրիստոսաբանական լուծումների շուրջ»
 13. Սամվել Մկրտչյան «Հայոց կրոնական վարքագծի փոփոխությունները խորհրդա¬յին և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում»
 14. Պարգև Բարսեղյան «Առասպել Բուդդայի մասին»
 15. Աշոտ Մանուչարյան «Վիմագրագիտական ակնարկ Մեղրու տարածաշրջանի արձանագրությունների մասին»
 16. Անուշավան Պետրոսյան «Հայոց ավանդական տնտեսական կենցաղն ըստ Մկրտիչ Խրիմյանի»
 17. Հասմիկ Հարությունյան «Հմայությունը և գուշակությունը հայ ժողովրդական հավատալիքներում՝ ըստ Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործությունների»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր