Ամսագրեր - Journals

ՏԱՐԵԳԻՐՔ «ԺԲ»

Հրատարակվել է՝ 2018.02.26
2017-Cover-1
Նախաբան

«Տարեգիրքն» ամփոփում է Երևանի պետական համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 2016 թ. կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնք նվիրված են աստվածաբանությանը, կրոնագիտությանը և հայագիտությանը։
Տարեգրքում զետեղված հետազոտությունները հետաքրքիր են աստվածաբանների, կրոնագետների, ինչպես նաև հասարակական գիտությունների տարբեր բնագավառների մասնագետների համար։

Բովանդակություն
 1. Էռնա Մանեա Շիրինեան - «ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆԸ»
 2. Գայանե Սիմոնյան - «ԱՆԿԱՍՏԵՂ»
 3. Հովհաննես Հովհաննիսյան - «ԱՊՈԼԻՆԱՐԱԿԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
 4. Էլյա Սարիբեկյան - «ՆՈՐ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐ ՀՈԲԻ ԳՐՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ (ՎԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ, ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑԻ)»
 5. Դիանա Ծաղիկյան - «ՀՈՎՀԱՆ ԴԱՄԱՍԿԱՑԻ ԵՎ ԹԵՈԴՈՐՈՍ ՍՏՈՒԴԻՏ. ՍՐԲԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ»
 6. Սամվել Մկրտչյան - «ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ ՏՈՆԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (1920 - 1940-ԱԿԱՆ ԹԹ)»
 7. Սամվել Մկրտչյան - «ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ - ՏՐԸՆԴԵԶ ՏՈՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (1920 - 1940-ԱԿԱՆ Թ.Թ.)»
 8. Աշոտ Մանուչարյան - «ԱՇՈՏՅԱՆ ԵՐԿՈՒ ԽԱՉԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 9. Պարգև Բարսեղյան - «ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՆՎԻՐՅԱԼԸ. ԲԱԳՐԱՏ ԱՐՔ. ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ»
 10. Արշակ Բալյան - «ԷՋՄԻԱԾՆԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՄԱՅՍԻՅԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԵՐՈՒՄ»
 11. Լիլիթ Սիմոնյան, Կարեն Հովհաննիսյան - «ՄԱՏԱՂԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՍՐԲԱՎԱՅՐՈՒՄ»
 12. Լիլիթ Պողոսյան - «ԳՐԻԳՈՐ-ՊԵՏՐՈՍ ԺԵ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆԸ ԵՎ 1958 Թ. ՊԱՊԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 13. Լիլիթ Պողոսյան - «ԳՐԻԳՈՐ-ՊԵՏՐՈՍ ԺԵ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆԻՆ ԿԱՐԴԻՆԱԼԱԿԱՆ ՏԻՏՂՈՍԻ ՇՆՈՐՀՈՒՄԸ»
 14. Սարգիս Մելքոնյան - «ՍԲ. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՍՅՈՒՆԵՑՈՒ ԹՈՒՂԹԸ ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԻ ԳԵՐՄԱՆՈՍ Ա. ՊԱՏՐԻԱՐՔԻՆ»
 15. Լիանա Ավետիսյան - «ԼՄԲԱՏԱՎԱՆՔ (ԼՄՊԱՏԻ ՎԱՆՔԻ ՍԲ. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԵԿԵՂԵՑԻ)»
 16. Валерий Тунян - «ЭЧМИАДЗИН И САМОДЕРЖАВИЕ: ВОПРОС АДАПТАЦИИ»
 17. Գոհար Սարգսյան - «ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ - ԽՈՐՀՐԴԱՊԱՇՏԱԿԱՆ ԸՄԲՌՆՈՒՄՆԵՐԸ ՎԱՂ ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ»
 18. Լիանա Դալլաքյան - «ԿԻՆԸ ՀՐԵԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ»
 19. Տրդաթ Քհն. Ուզունյան - «ԻՍՐԱՅԷԼ Ո՞Ր ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ԵԼԱՒ ԵԳԻՊՏՈՍԷՆ»
 20. Լիլիթ Աբաջյան - «ՄԻՋԻՆ ԱՍԻԱՅԻ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԸ»
 21. Սարգիս Մխիթարյան - «ՄԱՏԵՆԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳՐԻԳՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ՄԱՍԻՆ»
 22. Լիանա Դալլաքյան - «ՆԵՐՍԵՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՈՒ ԿՅԱՆՔՆ ՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ»
 23. Գայանե Հակոբյան - «ՍԻՐԻԱՀԱՅԵՐԻ ԺԱՄԱՆՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ»
 24. Էդուարդ Հովհաննիսյան - «ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌՈՒՍ-ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ 1804-1813 ԹԹ. ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ (ԸՍՏ ԿՈՎԿԱՍԻ ՀՆԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԻ)»
 25. Գայանե Վարդանյան - «ԿՐՈՆԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր