Ամսագրեր - Journals

ՏԱՐԵԳԻՐՔ «ԺԱ»

Հրատարակվել է՝ 2017.06.30
2016-Cover
Նախաբան

«Տարեգիրքն» ամփոփում է Երևանի պետական համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 2016 թ. կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնք նվիրված են աստվածաբանությանը, կրոնագիտությանը և հայագիտությանը։
Տարեգրքում զետեղված հետազոտությունները հետաքրքիր են աստվածաբանների, կրոնագետների, ինչպես նաև հասարակական գիտությունների տարբեր բնագավառների մասնագետների համար։

Բովանդակություն
 1. Գայանե Սիմոնյան - «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԾՆՆԴՅԱՆ ԹՎԱԿԱՆԸ»
 2. Նարինե Միրզոյան - «ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ «ԳԻՐՔ ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ» ԵՐԿԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ»
 3. Տ․Հեթում քահանա Թարվերդյան - «ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ ՔՐԻՍՏՈՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՃԵՐՈՒՄ Ե-Ը ԴԴ.»
 4. Էլյա Սարիբեկյան - «ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑՈՒ «ԼՈՒԾՄՈՒՆՔ ՅՈԲԱՅ» ԵՐԿՈՒՄ ԱՌԿԱ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ»
 5. Արսեն Հարությունյան, Հայկ Հակոբյան - ««ԵԿԵՂԵՑԻ» ԵՎ «ԽՈՐԱՆ» ԲԱՌԵԶՐԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ ՎԻՄԱԳՐԵՐՈՒՄ»
 6. Աշոտ Մանուչարյան - «ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆՔԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՔԱՌՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ»
 7. Լիլիթ Սիմոնյան, Կարեն Հովհաննիսյան - «ԹՈՒԽ ՄԱՆՈՒԿ ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐԻ ՏՈՆԱԾԻՍԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 8. Նելլի Ժամկոչյան -«ԷՋՄԻԱԾՆԻ V ԴԱՐԻ ՄԻԱՆԱՎ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՇՈՒՐՋ»
 9. Արշակ Բալյան - «ԲԱՂԴԱՍԱՐ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԸ ԵՎ ՇՈՒՇԻԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԸ»
 10. Սարգիս Մելքոնյան - ««ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ»-ՈՒՄ ՀԻՇԱՏԱԿՎՈՂ ԹԵՈԴՈՍՈՒՊՈԼԻՍ/ԿԱՐԻՆԻ ԺՈՂՈՎԻ ՀԱՐՑԸ»
 11. Հասմիկ Աբրահամյան - «ՎԱՐԴԱՎԱՌՅԱՆ ՈՒԽՏԱՎԱՅՐԵՐԻ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ»
 12. Սամվել Մկրտչյան - «ՆՈՐ ՏԱՐԻ - ԱՄԱՆՈՐ (ԲՈԼՇԵՎԻԿՅԱՆ ՇՐՋԱՆ)»
 13. Սամվել Մկրտչյան - «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾՆՈՒՆԴ (ԲՈԼՇԵՎԻԿՅԱՆ ՇՐՋԱՆ)»
 14. Գոհար Սարգսյան - «ՓԻԼՈՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑՈՒ ԿՐՈՆԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱՅԱՑՔԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
 15. Հովհաննես Հովհաննիսյան - «ՆԵՍՏՈՐԻ ՊՐՈՍՈՊՈՆԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎՆ ԻԲՐԵՎ ՆՐԱ ՔՐԻՍՏՈՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱՔԱՐ»
 16. Պարգև Բարսեղյան - «ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ»
 17. Լիզա Քարիմյան - «ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՍԽՈԼԱՍՏԻԿԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ: ԱՆՍԵԼՄ ՔԵՆՏԵՐԲԵՐԱՑՈՒ ՌԱՑԻՈՆԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ»
 18. Անուշավան եպս. Ժամկոչյան, Լիլիթ Սիմոնյան - «ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ՆԵԲՐՈՎԹԸ ԵՎ ՆԵՄՐՈՒԹ ԹԱԳԱՎՈՐԸ ՀԱՅ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ»
 19. Անուշավան Պետրոսյան - «ՔՐԴԵՐԻ, ԵԶԴԻՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՐՍԻԿՆԵՐԻ ԱԶԳԱ- ԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՐԱՖՖՈՒ «ԿԱՅԾԵՐ ՎԵՊՈՒՄ»»
 20. Վոլոդյա Գասպարյան - «ԽՈՐՀՐԴԱ-ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԵՐԱԶՄԻՆ ՀԱՅԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ»
 21. Հասմիկ Հարությունյան - «ԿԻՆԸ ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԳՐԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ»
 22. Վալերի Թունյան - «ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՒՆ ԵՎ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԻՆՔՆԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒ- ՆԸ ХVIII -ХIХ Դ. ՍԿԶԲՈՒՄ: ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
 23. Գայանե Հակոբյան - «ՀՀ ՆԵՐԳԱՂԹԱԾ ՍԻՐԻԱՀԱՅԵՐԻ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ՏՈՆԱԾԻՍԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր