Ամսագրեր - Journals

ՏԱՐԵԳԻՐՔ «Թ»

Հրատարակվել է՝ 2014.02.02
TAREGIRQ-2014
Նախաբան

«Տրեգիրքն» ամփոփում է Երևանի պետական համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 2014 թ. կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնք նվիրված են աստվածաբանությանը, կրոնագիտությանը և հայագիտությանը։
Տարեգրքում զետեղված հետազոտությունները հետաքրքիր են աստվածաբանների, կրոնագետների, ինչպես նաև հասարակական գիտությունների տարբեր բնագավառների մասնագետների համար։

Խմբագրական կազմ՝ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ եպս. ԺԱՄԿՈՉՅԱՆ, Հ. Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ,պատմ. գիտ. դոկտ., պրոֆ., Ռ. Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ պատմ. գիտ. դոկտ., պրոֆ., Ս. Ս.ՄԿՐՏՉՅԱՆ պատմ. գիտ. դոկտ., Ա. Ս. ՍԱՀԱԿՅԱՆ պատմ. գիտ. դոկտ. Է. ՇԻՐԻՆՅԱՆ պատմ. գիտ. դոկտ., պրոֆ., Լ. Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ պատմ. գիտ. դոկտ., պրոֆ.

Բովանդակություն
 1. Ռաֆիկ Վարդանյան, Լևոն Սարգսյան. «Քրիստոնեական տոները ըստ Անանիա Շիրակացու «Յայտնութեան» և «Զատկի» ճառերի»
 2. Գայանե Սիմոնյան. «Հովհաննես Սարկավագի աստվածաբանական ու բարոյախրատական երկերը»
 3. Աննա Օհանջանյան. «Գրիգոր Նազիանզացու «Ի Ծնունդն Քրիստոսի» ճառի Եղիա Ասորու և Վարդան Հաղպատեցու հեղինակած լուծմունքները և դրանց արտացոլումը «Տոնապատճառ» ժողովածուներում»
 4. Աննա Օհանջանյան. «Աղբյուրագիտական ակնարկ «Տոնապատճառ» ժողովածուի որոշ միավորների վերաբերյալ»
 5. Տ. Հեթում քահանա Թարվերդյան. «Մարդու «Աստվածացման» ուղին ըստ Սբ. Գրիգոր Նարեկացու»
 6. Աշոտ Մանուչարյան. «Վիմագրական նորույթներ Աղցքից»
 7. Աշոտ Մանուչարյան. «Սերկևիլ գյուղի աղանդի մասին»
 8. Լիլիթ Պողոսյան. «Էվթանազիան որպես սոցիալկրոնական երևույթ»
 9. Լիլիթ Սիմոնյան. «Սուրբ Սարգսի կերպարը հայ ժողովրդական ավանդազրույցներում, երգերում և աղոթքներում նորահայտ նյութերի հիման վրա»
 10. Լիլիթ Սիմոնյան. «Հեթանոսություն և շամանիզմ. երկու հակադիր հայացք դեպի հոգևորը (ոգեղենը)»
 11. Կարեն Հովհաննիսյան. «Գեղարքունիք մի քանի Թուխ Մանուկ սրբավայրերի մասին»
 12. Արամ Հովհաննիսյան. «Լևոն Մեծագործի և Լամբրոնի Հեթումյանների հարաբերությունների պատմությունից»
 13. Անուշավան Պետրոսյան. «Հայ բանարվեստը Րաֆֆու աշխատանքներում»
 14. Լիլիթ Աբաջյան. «Հին Իրանի մշակույթները»
 15. Հայկ Ավետիսյան, Արտակ Գնունի, Բոբոխյան Ա. «Սրբազան տեղանք» հասկացությունը և դրա կառուցվածքը»
 16. Վաչագան Ավագյան. «Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի ազգային-հասարակական գործունեության գնահատումը Արշակ Չոպանյանի կողմից»
 17. Լեռնիկ Մկրտումյան. "Полузабытая война или последний Ирано-Турецкий воруженный конфликт 1821-1823 ГГ."
 18. Արշակ Բալյան. «Գևորգյան հոգևոր ճեմարան (ըստ Ս. Վրացյանի հուշագրության)»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր