Ամսագրեր - Journals

«Պատմություն և մշակույթ» հանդեսը

Հրատարակվել է՝ 2014.11.01
shapik3
Նախաբան

 

Երևանի պետական համալսարանի պարբերականներից մեկը՝ «Պատմություն և մշակույթ» հանդեսը, կոչված է հրատարակելու համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դասախոսների, ասպիրանտների, հայոց որդների գիտական պրպտումների արդյունք հանդիսացող հոդվածները, պատմական ակնարկները, հուշագրությունները, պատմական աղբյուրները, այն ամենը, ինչ վերաբերում է հայոց պատմության անցյալին ու ներկային:

Հոդվածներում կարող են արծարծվել Հայաստանի հարակից երկրների, համաշխարհային պատմության, հնագիտության և ազգագրության, արվեստի ու մշակույթի հարցերը: Ըստ այդմ հանդեսը ունի հետևյալ բաժինները.

Պատմություն
Հնագիտություն և ազգագրություն
Արվեստև մշակույթ
Գրախոսություններ
Մեր անվանի դասախոսները կամ մեր հոբելյարները
Մեր կորուստենրը

Տպագրվում են նաև պատմական գիտությանը վերաբերվող՝ դրսից ստացված հոդվածներ:

Հանդեսը լույս է տեսնում տարին 1 անգամ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով: Հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Էդիկ Մինասյանը, հրատարակչության խմբագիրը՝ բան.գիտ. թեկնածու Հակոբ Պետրոսյանը:

Հանդեսի խմբագրական խորհրդում ընդգրկված են անվանի դասախոսներ ու գիտնականներ, այդ թվում տասնմեկ դոկտոր-պրոֆեսոր, գիտությաների թեկնածու:

Հանդեսը ունի հայ ագիտական թեքում: Այն օգնում է գիտական կադրեր ու դասախոսներ պատրաստելու, դոկտորական ու թեկնածուական թեզեր պաշտպանելու գործին:

 

Բովանդակություն
 1. Հայրապետ Մարգարյան - «Քաղաքական գործընթացները հարավային Հայաստանում XI դարի երկրորդ կեսին և XII դարում»
 2. Էդիկ Մինասյան - «Գարեգին Նժդեհի սփյուռքյան գործունեությունից»
 3. Վանիկ Վիրաբյան - «Էջեր Լևոն Բաշինջաղյանի հետախուզական կենսագրությունից»
 4. Հրանտ Աբրահամյան - «Արցախի հասարակական-քաղաքական կյանքը և հայոց եկեղեցին (1855-1876 թթ.)»
 5. Ֆելիքս Տեր-Մարտիրոսով – «Արտաշեսի արշավանքը դեպի Երվանդաշատ»
 6. Արսեն Շահինյան - «Արաբական Առանի տարածքը ըստ վաղ մահմեդական սկզբնաղբյուրների»
 7. Կարեն Հայրապետյան - «1918 թ. հոկտեմբերի 1-ի միօրյա մարդահամարը Հայաստանի Հանրապետությունում»
 8. Մամուկա Գոգիթիձե, Գեորգի Բեժիթաշվիլի - «Գեներալներ Կորգանովները ռուսական բանակում»
 9. Էդուարդ Զոհրաբյան, Արշալույս Տետեյան- «Սոցիալական ոլորտը եվրոպական կառույցների հետ Հայաստանի և հարավկովկասյան հանրապետությունների հարաբերություններում»
 10. Վահագն Հակոբյան - «ՌՍԴԲԿ կառուցվածքի խնդիրը Բունդի և ՍԴԲՀԿ -ի հետ կազմակերպական կապերի համատեքստում»
 11. Գեորգի Կոլարով - «Քաղաքական ավանդույթի յուրահատկությունը Լատինական Ամերիկայում: Բռնաճնշումը որպես լատինամերիկյան քաղաքական կյանքի վճռորոշ հիմնախնդիր»
 12. Միքայել Մալխասյան- «Աշխարհագրական կոորդինատների հիմնախնդիրը Կլավդիոս Պտղոմեոսի «Աշխարհագրություն» երկում»
 13. Գայանե Այվազյան- «Երեմիա Չելեպի Քյոմուրճյանի կյանքը»
 14. Վահե Ավետիսյան - «Անտիոքի դքսության և Կիլիկիյան Հայաստանի փոխհարաբերությունները 1153-1161թթ.»
 15. Լիլիթ Մատինյան - «Հայ ազգային գաղափարախոսության վերանայումը որպես ժամանակի օբյեկտիվ պահանջ»
 16. Ալվինա Աղաբաբյան - «ԼՂԻՄ-ի տարածքային յուրացման որոշ դրսևորումներ 1920-1930-ական թթ.»
 17. Տիգրան Դավիթավյան - «Ռազմական համագործակցությունը Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ընդդեմ Հայաստանի 1918-1920թթ.»
 18. Արման Խաչիկյան - «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական համայնքների/Եվրոպական Միության համագործակցության սկզբնավորումը»
 19. Տիգրան Եփրեմյան- «Վեստֆալյան աշխարհակարգի ձևավորման պատմությունից»
 20. Тигран Хачатрян- «Проникновение Германии в Турцию в конце XIX-начале XX века: на материалах Русско-Германской историографии»
 21. Գևորգ Վարդանյան- «Հույն բնակչությունն Օսմանյան կայսրությունում Թանզիմանի շրջանում և դրանից հետո»
 22. Լիանա Աղաբեկյան - «Ռազմաքաղաքական իրավիճակները Մերձավոր Արևելքում Խաչակրաց երրորդ արշավանքի նախօրեին»
 23. Արարատ Ստեփանյան - «Բեսարաբիայի և Հյուսիսային Բուկովինայի միացումը ԽՍՀՄ-ին»
 24. Աստղիկ Հակոբյան - «Հայաստանի օգնության կոմիտեի պարսկաստանյան ճյուղերի առաջին քայլերը»
 25. Տաթևիկ Աթայան - «Քաղագրական եղանակի առանձնահատկությունները Սմբատ Սպարապետի «Տարեգրքում»
 26. Ժիլբերթ Մեշքանբարյանս - «Սեֆյան Պարսկաստանի պետակառավարման համակարգը ըստ Թազքիրաթ ալ-մուլուքի»
 27. Գագիկ Ժամհարյան - «Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում 1936-1937 թթ.»
 28. Զոհրաբ Հովհաննիսյան-«Արցախյան հիմնախնդրիը 1918-1921 թթ.»
 29. Կարինե Հովսեփյան - «Հայ գաղթականության նկատմամբ Կայսերական Գերմանիայի դիրքորոշումը»
 30. Էլյա Ղիասյան- «Բյուզանդիայի արևելյան քաղաքականությունը և Կիլիկյան Հայաստանը 12-րդ դարի 20-30-ական թթ.»
 31. Մկրտիչ Դանիելյան - «1903 թ. հունիսի 12-ի Հայոց եկեղեցու գույքի և կալցածքների բռնագրվման մասին օրենքը, նրա առաջին արձագանքները հայ իրականության մեջ»
 32. Արև Ղազարյան - «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ապահովման օրենսդրական լուծումները»
 33. Իսկուհի Ավանեսյան - «Արցախի կանայք 1988 թ. հայոց համազգային զարթոնքում»
 34. Արարատ Ստեփանյան - «Ռուս-չեչենական երկրորդ պատերազմ»
 35. Սյուզաննա Ազարյան - «Մշակութային քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ճգնաժամի տարիներին 1991-1995 թթ.»
 36. Արա Հովհաննիսյան «Սիրիայի հայկական գաղթօջախը և նրա դերը հայ-սիրիական հարաբերություններում 1991-2011թթ.»
 37. Степан Есаян, Лилит Абаджян, Гайк Аветисян - «Колонные залы и портики Урарту»
 38. Հայկ Ավետիսյան, Արսեն Բոբոխյան, Արտակ Գնունի - «Ուղեգծային հնագիտական այցելություն պատմական Սյունիքի Վայոց Ձորի տարածաշրջան»
 39. Ռաֆիկ Նահապետյան - «Միջնադարյան Հայաստանի գործվածքեղենը արաբ և եվրոպացի ճանապարհորդներ գնահատմամբ»
 40. Անուշավան Պետրոսյան - «Ազգագրական նյութերը Րաֆֆու «Կայծեր» վեպում»
 41. Հռիփսիմե Վարդանյան - «Բաց ձևերը» Ռուդոլֆ Խաչատրյանի վաղ շրջանի ստեղծագործություններում»
 42. Վիկտորյա Վասիլյան - «Հելլենիստական թագուհիները անտիկ Հայաստանում»
 43. Լիլիթ Խաչատրյան - «Համառոտ ակնարկ Հովհաննես Ասատրյանի կյանքի և ստեղծագործության»
 44. Մարինե Մինասյան - «Արվեստագետներ Հովսեփ Կարալյանի և Սերգեյ Փարաջանովի մտերմության հիմքերը»
 45. Լիլիթ Կարապետյան - «Սբ. Էջմիածնի Մայր տաճարի և Դարաշամբի սբ. Ստեփանոս Նախավկա եկեղեցու թմբուկների արտաքին հարդարանքի զուգահեռները»
 46. Հակոբ Քյոսեյան - «Խորենացին Չոպանյանի գնահատմամբ»
 47. Մանդանա Սեփասի - «Կնոջ կերպարը Իրանի իրապաշտ նկարիչների ստեղծագործություններում»
 48. Վարդան Եղիազարյան - «Հովհաննես Թլկուրանցին սիրո տաղերգու. սիրո հոգեբանությունը «Հովհաննեսի և Աշայի» սիրավեպում»
 49. Վահրամ Լալայան - «Ճառելի և անճառելի աստվածճանաչողությունը Գր.Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» մեջ ըստ Հակոբ Նալյանի»
 50. Սարգիս Կարապետյան - «Օտարման հեգելյան և մարքսյան հայեցակերպերի համեմատական վերլուծություն (քաղաքագիտական դիտանկյուն)»
 51. Հակոբ Պետրոսյան - «Իմ հայրենազրկված ծնողների ոդիսականը»
 52. «Ալ. Մյասնիկյանի «Էնվեր փաշայի վախճանը» հոդվածի առթիվ» (Վլադիմիր Մաղալյան)
 53. «Է.Գ.Մինասյան. Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմություն» (Վանիկ Վիրաբյան)
 54. «Հայ ռազմագիտական մտքի կոթողը» (Արման Եղիազարյան)
 55. Էդիկ Միանսյան - «Պետրոս Հովհաննեսի Հովհաննիսյան (ծննդյան 70 և գիտամանկավարժական գործունեության 45-ամյակի առթիվ)»