Ամսագրեր - Journals

Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում

Հրատարակվել է՝ 2018.11.29
LEZUN-EV-GRAK-2019
Նախաբան

Գիտական հոդվածների սույն ժողովածուն ընդգրկում է բանասիրական գիտելիքի հինգ հիմնական բնագավառ՝ լեգվաբանություն, դասավանդման մեթոդիկա, լեզու և մշակույթ, թարգմանաբանություն և գրականագիտություն։ Այս շրջանակներում հոդվածաշարը ներկայացնում է բազմաբնույթ տեսական ու գործնական խնդիրների քննությանը նվիրված ուսումնասիրություններ։

 

Ժողովածուն նախատեսվում է ընդհանուր և ռոմանագերմանական բանասիրության, ինչպես նաև կիրառական լեգվաբանության ոլորտում հետագոտական ու գործնական աշխատանքով գբաղվող մասնագետների, այդ թվում նաև ասպիրանտների ու մագիստրանտների համար։

 

Երաշխավորվում է տպագրության Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի կողմից:


Գլխավոր խմբագիր՝ Ս. Գասպարյան, բ.գ.դ., պրոֆ.


Խմբագրական խորհուրդ՝

Ս. Տեր-Մինասովա, բ.գ.դ., պրոֆ.
Ա. Ջորջի, բ.գ.դ., պրոֆ.
Լ. Մաթևոսյան, բ.գ.դ., պրոֆ.
Շ. Պարոնյան, բ.գ.դ., պրոֆ.
Ա. Ջիվանյան, բ.գ.դ., պրոֆ.
Ն. Հարությունյան, բ.գ.դ., պրոֆ.
Գ. Մուրադյան, բ.գ.թ., դոց.
Գ. Հարությունյան, բ.գ.թ., դոց.
Լ. Կարապետյան, դոց.
Գ. Մադոյան, բ.գ.թ.

Բովանդակություն
 1. Նաիրա Մկրյան - «ՏԱՐԱԾԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԲԵՐԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ»
 2. Աննա Կնյազյան - «ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՐԱՑՈՒՅՑՈՒՄ»
 3. Գայանե Մուրադյան - «ԳԻՏԱՖԱՆՏԱՍՏԻԿԱՅԻ ՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 4. Ալինա Պետրոսյան - «ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԲԺՇԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐ»
 5. Արմենուհի Մարտիրոսյան, Մարինե Մկրտչյան - «ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՄԱՆ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՎՈՒՄ»
 6. Ռուզաննա Առաքելյան, Գոհար Հարությունյան - «ԳՈՎԱԶԴԻ`ՈՐՊԵՍ ՀՈԳԵԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԷԹՆՈՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 7. Հասմիկ Ղաջոյան - «ԵԶՐՈՒՅԹԻ ԵՎ ԲԱՌԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 8. Աստղիկ Մխիթարյան - «Մ. ԱԲԵՂՅԱՆԻ ՀԻՆԳ ՀՈԼՈՎԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՈԼՈՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՃՇԳՐԻՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ԵՂԱՆԱԿ»
 9. Համլետ Առաքելյան - «ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒՄԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԱՌՑԱՆՑ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՄԵԴԻԱՏԵՔՍՏԵՐՈՒՄ»
 10. Մարիամ Գևորգյան - «ՆԱԽԱԾԱՆՑՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԻՏԱԼԵՐԵՆՈՒՄ, ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ»
 11. Սիրարփի Կարապետյան - «ԳՈՅԱԿԱՆԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐՈՎ ՀԱՄԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ»
 12. Նարե Չոբանյան - «ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 13. Անի Տեր-Պետրոսյան - «ՖԵՆԹԸԶԻԻ ՈՃԱԺԱՆՐԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԹՈԼՔԻՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ»
 14. Nare Hakobyan - «THE FUNCTIONAL INTERPRETATION OF OK? IN ACADEMIC DISCOURSE»
 15. Mарика Тонян - «ЯЗЫКОВАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ГОВОРЯЩЕГО»
 16. Մարիանա Սարգսյան - «ՇՈՏԼԱՆԴԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ»
 17. Հասմիկ Մկրտչյան - «ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՈՐՊԵՍ ԼԵԶՈՒ»
 18. Jemma Militonyan - «COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROVERBS WITH THE CONCEPT WOMAN IN ENGLISH AND ARMENIAN»
 19. Նարե Ջաբաղյան - «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՐԱՎՈՐ ԵՎ ԲԱՆԱՎՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ»
 20. Արեգա Համբարձումյան - «ՄԵՂԱՎՈՐ-ԱՆՄԵՂ ԵՐԿԱՏՈՒՄԸ Ջ. ՋՈՅՍԻ «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏԻ ԴԻՄԱՆԿԱՐԸ» ՎԵՊՈՒՄ»
 21. Наталия Гончар-Ханджян, Анаит Акопян - «НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАЛОЙ ПРОЗЫ Р.Л. СТИВЕНСОНА»
 22. Наре Мкртчян - «ТЕМА СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОМАНЕ Т.КАПОТЕ ХЛАДНОКРОВНОЕ УБИЙСТВО»
 23. Մարիամ Առաքելյան - «ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԵԴԻԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր