Ամսագրեր - Journals

Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում

Հրատարակվել է՝ 2017.11.22
LEZUN-EV-GRAK-2013-2
Նախաբան

Գիտական հոդվածների սույն ժողովածուն ընդգրկում է բանասիրական գիտելիքի հինգ հիմնական բնագավառ՝ լեգվաբանություն, դասավանդման մեթոդիկա, լեզու և մշակույթ, թարգմանաբանություն և գրականագիտություն։ Այս շրջանակներում հոդվածաշարը ներկայացնում է բազմաբնույթ տեսական ու գործնական խնդիրների քննությանը նվիրված ուսումնասիրություններ։

 

Ժողովածուն նախատեսվում է ընդհանուր և ռոմանագերմանական բանասիրության, ինչպես նաև կիրառական լեգվաբանության ոլորտում հետագոտական ու գործնական աշխատանքով գբաղվող մասնագետների, այդ թվում նաև ասպիրանտների ու մագիստրանտների համար։

 

Երաշխավորվում է տպագրության Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի կողմից:


Գլխավոր խմբագիր՝ Ս. Գասպարյան, բ.գ.դ., պրոֆ.


Խմբագրական խորհուրդ՝

Ս. Տեր-Մինասովա, բ.գ.դ., պրոֆ.
Ա. Ջորջի, բ.գ.դ., պրոֆ.
Լ. Մաթևոսյան, բ.գ.դ., պրոֆ.
Շ. Պարոնյան, բ.գ.դ., պրոֆ.
Ա. Ջիվանյան, բ.գ.դ., պրոֆ.
Ն. Հարությունյան, բ.գ.դ., պրոֆ.
Գ. Մուրադյան, բ.գ.թ., դոց.
Գ. Հարությունյան, բ.գ.թ., դոց.
Լ. Կարապետյան, դոց.
Գ. Մադոյան, բ.գ.թ.

Բովանդակություն
 1. Գայանե Մուրադյան -«ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԳԻՏԱՖԱՆՏԱՍՏԻԿ ԴԻՍԿՈՒՐՍՈՒՄ»
 2. Ալինա Պետրոսյան - «ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՌԱՍՊԵԼԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆՔՈՎ ԿԱԶՄՎԱԾ ՈՐՈՇ ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 3. Նաիրա Մելքոնյան - «ՄԵՆԱԲԱՌՈՒՅԹԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱԴԱՐՁՎԱԾԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑ»
 4. Լուսինե Մադոյան - «ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԲԱՐԴ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԶՈՒԳԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ»
 5. Ամալյա Պողոսյան - «ՏԱԲՈՒԻ ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ»
 6. Գևորգ Գրիգորյան - «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ԼԵԶՎԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՔ»
 7. Արինե Դանիելյան - «ՏԵՔՍՏԻ ԳՈՅԱՄԱԿԱՐԴԱԿԱՅԻՆ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՓՈՐՁ»
 8. Գայանե Խաչատրյան - «ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՅՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ»
 9. Արմինե Խաչատրյան - «ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԸ ՈՐՊԵՍ ԹԱՆԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՉԱՄԻՋՈՑ ԷԴԳԱՐ ԱԼԼԱՆ ՊՈՅԻ ՙՀԱՂԹՈՂ ՈՐԴԸ՚ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ»
 10. Լուսինե Սահակյան, Շուշանիկ Զաքարյան - «ՓՈԽԱԴԱՐՁ-ՀԱՄԱՏԵՂ (İŞTEŞ ÇATI) ՍԵՌԻ ԲԱՅԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ»
 11. Իշխան Դադյան - «ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԵԼՔԻ ԲԱՆԱՁԵՎԵՐԸ ՀԵՔԻԱԹԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԱԶԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»
 12. Tatevik Kirakosyan - «SYNTACTIC FEATURES OF EMOTIONAL-EXPRESSIVE ELEMENTS IN ELECTRONICALLY MEDIATED COMMUNICATION»
 13. Ruzanna Arustamyan - «SYNTACTIC PECULIARITIES IN THE DISCOURSE OF MALE AND FEMALE POLITICIANS»
 14. Нарине Минасян - «ГЕНОЦИД КАК ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ»
 15. Նունե Թովմասյան, Ռուզան Ղազարյան - «ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ ԽԹԱՆՈՂ ՄԻՋՈՑ»
 16. Մետաքսյա Դարաբյան - «ՀԱՏԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՍՔԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ »
 17. Gayane Shmavonyan, Lili Karapetyan - «DEALING WITH SLOW LEARNERS IN THE LANGUAGE CLASS»
 18. Marine Yaghubyan - «THE ROLE OF GAMES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING»
 19. Люся Тер-Саргсян - «ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ»
 20. Աննա Կնյազյան - «ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԱՏԿԵՐԸ ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐՈՒՄ»
 21. Գևորգ Բարսեղյան - «ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ»
 22. Նարինե Հարությունյան - «ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍԻ ԲԱԶՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ»
 23. Նաիրա Ներսիսյան, Նաիրա Ավագյան - «ԳՈՒՆԱՅԻՆ ՍԻՄՎՈԼԻԿԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ »
 24. Նաիրա Գասպարյան - «Ֆ. ԳՐԻՆԻ ARMENIAN MASSACRES AND TURKISH TYRANNY ՈՒՂԵԳՐՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ՈԻ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ»
 25. Գայանե Սարգսյան - «ԲԱՌԱԽԱՂԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐ»
 26. Լիլիթ Այվազյան - «ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐԸ ԱՐՔԱ ԱՐԹՈՒՐԻ ԼԵԳԵՆԴՈՒՄ»
 27. Վիոլետա Հովհաննիսյան - «ԼՈՐԵՆՍԻ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ ԿԵՆՍԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ »
 28. Արմենուհի Ղալաչյան - «ՌՈԲԵՐՏ ՖՐՈՍԹԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԸ»
 29. Անի Համμարձումյան - «ԿՈՄԵԴԻԱ ԴԵԼ ԱՐՏԵԻ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ»
 30. Անի Գալստյան - «ՖԱՆՏԱՍՏԻԿԸ ԷԴԳԱՐ ՊՈՅԻ ԲՆԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՒՄ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր