Ամսագրեր - Journals

ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

Հրատարակվել է՝ 01.01.2013
Law_prof_2013
Նախաբան

Նկարագրություն`

 

Ժո­ղո­վա­ծուն ընդգր­կում է ի­րա­վա­բա­նա­կան գի­տութ­յուն­նե­րի դոկ­տոր, պրո‎‎‎‎‎‎­ֆե­սոր Շա­հեն Նի­կո­լա­յի Պետ­րոս­յա­նի ծննդյան 100-ամ­յա­կին նվիր­ված գի­տա­ժո­ղո­վի (2012թ. դեկ­տեմ­բե­րի 14) զե­կու­ցում­նե­րը, ո­րոնք վե­րա­բե­րում են ի­րա­վուն­քի տար­բեր ճյու­ղե­րի հիմ­նախն­դիր­նե­րին։ Կա­րող է օգ­տա­կար լի­նել ու­սա­նող­նե­րին, մա­գիստ­րոս­նե­րին, աս­պի­րանտ­նե­րին և ի­րա­վա­գի­տութ­յան հար­ցե­րով հե­տաքրքր­վող­նե­րին։ Հրատարակության է երաշխավորել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը: Տպագրվել է 2013թ., ԵՊՀ հրատարակչությունում

 

Խմբագրակազմ`

 

Գլխավոր խմբագիր`
իրավ. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պրոֆեսոր Գ.Ս. Ղազինյան

Գլխավոր խմբագրի տեղակալներ`

իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Կ.Ա. Գևորգյան

իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Տ.Ա. Դավթյան

Խմբագրակազմ`

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Տ.Կ. Բարսեղյան

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ն.Ա. Այվազյան

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Հ. Գաբուզյան

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Ա. Դիլբանդյան

իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Գ. Վաղարշյան

իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ս.Գ. Մեղրյան

իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վ.Վ. Քոչարյան

Բովանդակություն
 1. Գագիկ Ղազինյան ՊՐՈԼԵՏԱՐԻԱՏԻ ԴԻԿՏԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ «ՋԱՐԴԻ» ՆԻՀԻԼԻՍՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (1920 1922 թթ.)
 2. Արթուր Վաղարշյան ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱԲԱՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ (պատմության դասերի տեսական իմաստավորում)
 3. Վահե Հովհաննիսյան ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ «ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ ԱՍՏՐԱԽԱՆԻ ՀԱՅՈՑ»-ՈՒՄ
 4. Դավիթ Ավետիսյան ԿԱԼԱՆՔԻ ՀԱՐՑԵՐԸ «ՈՐՈԳԱՅԹ ՓԱՌԱՑՈՒՄ» (համեմատաիրավական վերլուծություն)
 5. Տարիել Բարսեղյան ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
 6. Լիաննա Սարգսյան ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄԱ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
 7. Գևորգ Դանիելյան ՀԱՅՈՑ ԵՂԵՌՆԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ԱՐԴԻ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ
 8. Արա Գաբուզյան ԾԱՅՐԱՀԵՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
 9. Аида Искоян К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
 10. Վիկտորիա Օհանյան ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ
 11. Արմեն Հայկյանց ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
 12. Սամվել Դիլբանդյան ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ
 13. Վարդան Այվազյան ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ԼԵԳԻՏԻՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
 14. Վահրամ Ավետիսյան, Դավիթ Սերոբյան ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ՏԱՐԱՏԵՍԱԿ
 15. Աննա Մարգարյան ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ. ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
 16. Սերգեյ Քոչարյան ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
 17. Տաթևիկ Դավթյան ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐ
 18. Սերգեյ Մարաբյան ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՅՑԻ ԾԱԳՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄԱՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ (ՀԱՄԵՄԱՄԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)
 19. Հայկ Մարտիրոսյան ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՎԱՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎՐԱ
 20. Քնարիկ Վարդանյան ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
 21. Տարոն Սիմոնյան ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԻՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ