Ամսագրեր - Journals

Արևելագիտության հարցեր XVIII

Հրատարակվել է՝ 2021.07.09
journal-kazm18-Q
Նախաբան

Հրատարակվում է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ։


Խմբագրական խորհուրդ`
Մելքոնյան Ռուբեն պ.գ.դ., պրոֆեսոր (խմբագիր)
Մելիքյան Գուրգեն բ.գ.թ., պրոֆեսոր
Խառատյան Ալբերտ պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ
Սաֆրաստյան Ռուբեն պ.գ.դ, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Հովհաննիսյան Լավրենտի բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ.-անդամ
Հովհաննիսյան Դավիթ բ.գ.թ., պրոֆեսոր
Սաֆարյան Ալեքսանդր պ.գ.թ., պրոֆեսոր
Ոսկանյան Վարդան բ.գ.թ., դոցենտ
Քոչարյան Հայկ պ.գ.թ., դոցենտ
Սարգսյան Լևոն պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Կարապետյան Ռուբեն պ.գ.դ.
Տեր-Մաթևոսյան Վահրամ պ.գ.դ.
Գրեկյան Երվանդ պ.գ.դ.
Րեպենկովա Մարիա բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ռուսաստան)
Կուզնեցով Վասիլի պ.գ.թ., դոցենտ (Ռուսաստան)
Էքմեքչյան Լեռնա PhD (ԱՄՆ)
Իլյա Յակուբովիչ բ.գ.դ, պրոֆեսոր (Գերմանիա)
Ահմադջան Ղուրոնբեկով բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ուզբեկստան)

Էքմեքչյան Լեռնա PhD (ԱՄՆ)
Իլյա Յակուբովիչ բ.գ.դ, պրոֆեսոր (Գերմանիա)
Ահմադջան Ղուրոնբեկով բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ուզբեկստան)

Բովանդակություն
 1. Լիլիթ Հարությունյան, Տաթևիկ Մանուկյան - «ՇԻԱՅԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՔԸ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
 2. Տաթևիկ Մկրտչյան - ««ՆԱՀՋ ԱԼ-ԲԱԼԱՂԱՆ» ՈՐՊԵՍ 10-ՐԴ ԴԱՐԻ ՇԻԱ ԻՍԼԱՄԻ ԿՐՈՆԱԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ»
 3. Մոհամմեդ Հաջ Իբրահիմ - ««ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ» ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԽՆԴՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 4. Անդրանիկ Հարությունյան - «ՀՈՐՄՈՒԶԻ ՆԵՂՈՒՑԻ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 5. Հասմիկ Երիցյան - «ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՐԲԱՌՆԵՐԸ»
 6. Ռուբեն Մելքոնյան - «1940-1960-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՊՈԵԶԻԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ՀԱԿԱՍԱԿԱՆ «ԳՐԱԿԱՆ ՄԱՆԻՖԵՍՏՆԵՐԻ» ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԸ»
 7. Ռաֆիկ Խաչատրյան - «ԿԻՊՐՈՍԻ ԽՆԴՐՈՒՄ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՈՒ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎՈՒՄԸ ԵՎ ԽՆԴՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ»
 8. Գոռ Հովհաննիսյան - «ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (19-ՐԴ ԴԱՐ- 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԻԶԲ)»
 9. Հայկ Մարգարյան - «ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԸ. ԹԱՆԶԻՄԱԹԻՑ՝ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ»
 10. Վարդան Ոսկանյան - «ՀԱՅ-ԲՈՇԱՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԱԼԵԶՎԻ ՏԵՂԸ ԳՆՉՈՒԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ»
 11. Արեգ Բագրատյան - «ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿԱՆ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՉՈՐՍ ՎԵՊԵՐՈՒՄ»
 12. Ահարոն Վարդանյան, Անի Մարգարյան - «ԻԼՅԱ ԳԵՐՇԵՎԻՉ, ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՆ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆՈՒՄ (ՄԱՍ 1)»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր