Ամսագրեր - Journals

Արևելագիտության հարցեր XVII

Հրատարակվել է՝ 2021.07.09
journal-kazm17-Q
Նախաբան

Հրատարակվում է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ։


Խմբագրական խորհուրդ`
Մելքոնյան Ռուբեն պ.գ.դ., պրոֆեսոր (խմբագիր)
Մելիքյան Գուրգեն բ.գ.թ., պրոֆեսոր
Խառատյան Ալբերտ պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ
Սաֆրաստյան Ռուբեն պ.գ.դ, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Հովհաննիսյան Լավրենտի բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ.-անդամ
Հովհաննիսյան Դավիթ բ.գ.թ., պրոֆեսոր
Սաֆարյան Ալեքսանդր պ.գ.թ., պրոֆեսոր
Ոսկանյան Վարդան բ.գ.թ., դոցենտ
Քոչարյան Հայկ պ.գ.թ., դոցենտ
Սարգսյան Լևոն պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Կարապետյան Ռուբեն պ.գ.դ.
Տեր-Մաթևոսյան Վահրամ պ.գ.դ.
Գրեկյան Երվանդ պ.գ.դ.
Րեպենկովա Մարիա բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ռուսաստան)
Կուզնեցով Վասիլի պ.գ.թ., դոցենտ (Ռուսաստան)
Էքմեքչյան Լեռնա PhD (ԱՄՆ)
Իլյա Յակուբովիչ բ.գ.դ, պրոֆեսոր (Գերմանիա)
Ահմադջան Ղուրոնբեկով բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ուզբեկստան)

Էքմեքչյան Լեռնա PhD (ԱՄՆ)
Իլյա Յակուբովիչ բ.գ.դ, պրոֆեսոր (Գերմանիա)
Ահմադջան Ղուրոնբեկով բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ուզբեկստան)

Բովանդակություն
 1. Արշակ Փոլադյան, Արթուր Իսրայելյան - «ՀԱՅՈՑ ՋԱՐԴԵՐԸ ՖԱՅԵԶ ԱԼ-ՂՈՒՍԵՅՆԻ ՀՈՒՇԵՐՈՒՄ»
 2. Սոնա Տոնիկյան, Սեդրակ Յովսէփեան - «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ԿՈՎԻԴ-19-Ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ. ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՐԱԲԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ՕՐԻՆԱԿԸ»
 3. Անդրանիկ Հարությունյան - «ԻՐԱՆՈՒՄ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴԱԾ ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱՅԻ ԵՎ ԻՐԱՆԻ ՇԱՀԵՐԻ ԲԱԽՄԱՆ ՇՈՒՐՋ»
 4. Մոհամմեդ Հաջ Իբրահիմ - «ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ»
 5. Հարություն Մաթևոսյան - «ԱՄՆ ՀԱՏՈՒԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ «ԱԼ-ԿԱԻԴԱՅԻ»-Ի ՆԿԱՏՄԱՄԲ 2001 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 2002 ԹԹ․»
 6. Նաիրա Պողոսյան - ««ՕՏԱՐԻ» ԿԵՐՊԱՐԸ ԱՅՇԵ ՔՈՒԼԻՆԻ «ՀՐԱԺԵՇՏ. ՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՏՈՒՆ ԳԵՐՅԱԼ ՔԱՂԱՔՈՒՄ (1918-1924)» ՎԵՊՈՒՄ»
 7. Հայկ Դարբինյան - «ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՒԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ»
 8. Ավետիք Հարությունյան - «ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ»
 9. Լիլիթ Մովսիսյան - «ԵՊՀ-ՈՒՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 10. Ռաֆիկ Խաչատրյան - «ԿԻՊՐՈՍՈՒՄ ՀՈՒՆԱԿԱՆ ԵՎ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ»
 11. Շուշան Խաչատրյան - «Մ. ԱՈՒԵԶՈՎԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 1917-1920-ԱԿԱՆՆԵՐԻՆ»
 12. Ամալյա Պետրոսյան - «ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ XVIII ԴԱՐԻ ԹՈՒՐՔՄԵՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ»
 13. Արմեն Իսրայելյան - «ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ»
 14. Նունիկ Դարբինյան - «ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՊՈՍՏ-ՄՈԴԵՌՆԻԶՄ. ՇԱՀՆԱՄԵՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՆՈՐ ՀԱՐԹԱԿՈՒՄ»
 15. Աննա Ադամյան - «ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր