Ամսագրեր - Journals

Արևելագիտության հարցեր XIX

Հրատարակվել է՝ 2022.01.27
journal-kazm19-Q
Նախաբան

Խմբագրական խորհուրդ`
Մելքոնյան Ռուբեն պ.գ.դ., պրոֆեսոր (խմբագիր)
Մելիքյան Գուրգեն բ.գ.թ., պրոֆեսոր
Խառատյան Ալբերտ պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ
Սաֆրաստյան Ռուբեն պ.գ.դ, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Հովհաննիսյան Լավրենտի բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ.-անդամ
Հովհաննիսյան Դավիթ բ.գ.թ., պրոֆեսոր
Սաֆարյան Ալեքսանդր պ.գ.թ., պրոֆեսոր
Ոսկանյան Վարդան բ.գ.թ., դոցենտ
Քոչարյան Հայկ պ.գ.թ., դոցենտ
Սարգսյան Լևոն պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Կարապետյան Ռուբեն պ.գ.դ.
Տեր-Մաթևոսյան Վահրամ պ.գ.դ.
Գրեկյան Երվանդ պ.գ.դ.
Րեպենկովա Մարիա բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ռուսաստան)
Կուզնեցով Վասիլի պ.գ.թ., դոցենտ (Ռուսաստան)
Էքմեքչյան Լեռնա PhD (ԱՄՆ)
Իլյա Յակուբովիչ բ.գ.դ, պրոֆեսոր (Գերմանիա)
Ահմադջան Ղուրոնբեկով բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ուզբեկստան)

Բովանդակություն
 1. Hayk Kocharyan, Mohammed Haj Ibrahim - «“PARADIGM OF TERRORISM IN THE 21ST CENTURY: A CRITICAL INVESTIGATION INTO THE DEFINITIONAL, THEORETICAL AND LEGAL FRAMEWORKS ASSOCIATED WITH TERRORISM” SURVEY (PART ONE)»
 2. Սոնա Տոնիկյան - «ՂՈՒՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ ԲԱԴՐ ԱԴ–ԴԻՆ ԱԼ–ԶԱՐԿԱՇԻԻ ԵՎ ՋԱԼԱԼ ԱԼ-ԴԻՆ ԱԼ-ՍՈՒՅՈՒՏԻԻ («ԱՊԱՑՈՒՅՑԸ ՂՈՒՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ» ԵՎ «ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՂՈՒՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ» ՏՐԱԿՏԱՏՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ)»
 3. Սեդա Տիգրանյան - «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԷՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅԱՆ» ԴԱՎԱՆԱՆՔԻ ՄԵՐԺՈՒՄԸ ԻԲՆ ԹԱՅՄԻԱՅԻ (1263-1328) «ՔԻԹԱԲ ԱԼ- ՋԱՎԱԲ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ»
 4. Mohammed Haj Ibrahim - «IMPLEMENTATION OF JUST WAR THEORY FRAMEWORKS ON THE GLOBAL WAR ON TERRORISM»
 5. Խադիջե Ահմադ Մեհրաբի - «ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՀԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԸ ՂՈՒՐԱՆՈՒՄ. ԼԵԶՎԱՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ»
 6. Նաիրա Պողոսյան - «ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ ԽՈՋԱԼՈՒԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (2021Թ. ԱՌՑԱՆՑ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ)»
 7. Գոռ Հովհաննիսյան - «ՍԱՆ-ՍՏԵՖԱՆՈՅԻ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԸ»
 8. Անուշ Քեխյան - «ՍԻՐԻԱՅԻ ՀՅՈՒՍԻՍՈՒՄ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»
 9. Anush Kekhyan - «THE MILITARY PRESENCE OF TURKEY IN THE NORTH OF SYRIA IN THE CONTEXT OF REGIONAL PROCESSES»
 10. Anahit Kartashyan - «PUBLIC AND COMMUNAL CELEBRATIONS AS A TOOL FOR FOSTERING OTTOMANISM AMONG THE ARMENIAN COMMUNITY OF SMYRNA (IZMIR)»
 11. Աստղիկ Պողոսյան - «ԱՀՄԵԴ ԱՂԱՕՂԼՈՒԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ 1920-1930–ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՒՍԹԱՖԱ ՔԵՄԱԼԻ ՀԵՏ»
 12. Արեգ Բագրատյան - «ԳՐԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԱՐՁԱԿԱԳԻՐՆԵՐԻ ԱՉՔԵՐՈՎ»
 13. Ալեն Հայրապետյանց - «ԻՐԱՆԻ ԶՐԱԴԱՇՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԼԵԶՎԻ ՈՐՈՇ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 14. Աննա Գևորգյան - «ՄԱՐՏԻՐՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ. ԳԵՆԵՐԱԼ ՍՈՒԼԵՅՄԱՆԻՆ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍ»
 15. Арман Сафарян - «ОБ ОТРАЖЕНИИ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ СТРАН ЕАЭС И КИТАЯ В СМИ И МУЛЬТИМЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
 16. Գրախոսություն - «Ամալյա Պետրոսյան - Լիլիթ Մովսիսյան. Ադրբեջաներենի դասագիրք, Եվրոպրինտ, Երևան, 2019, 232 էջ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր