Ամսագրեր - Journals

Արևելագիտության հարցեր XIII

Հրատարակվել է՝ 2018.03.05
arevelagit-XIII
Նախաբան

Հրատարակվում է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ։


Ժողովածուի տպագրությունն իրականացվել է Ռուբեն Մելքոնյանի աջակցությամբ։


Խմբագրական խորհուրդ`
Մելիքյան Գուրգեն – բ. գ. թ., պրոֆեսոր (նախագահ)
Ասատրյան Գառնիկ – բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Խաչիկյան Մարգարիտա – բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Խառատյան Ալբերտ – պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ
Կարաբեկյան Սամվել – բ.գ.թ., դոցենտ
Հովհաննիսյան Լավրենտի – բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ.-անդամ
Մելքոնյան Ռուբեն – բ.գ.թ., դոցենտ (համարի պատասխանատու)
Ոսկանյան Վարդան – բ.գ.թ., դոցենտ
Սարգսյան Լևոն – պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Սաֆարյան Ալեքսանդր – պ.գ.թ., պրոֆեսոր
Սաֆրաստյան Ռուբեն – պ.գ.դ, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Տոնիկյան Սոնա – բ.գ.թ., դոցենտ

Բովանդակություն
 1. Մելքոնյան Ռուբեն , Պողոսյան Նաիրա - «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ ՄԻԴՀԱՏ ՇՅՈՒՔՐՅՈՒ ԲԼԵԴԱՅԻ ՀՈՒՇԵՐՈՒՄ»
 2. Գևորգյան Արշակ - «1960 Թ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՀԵՂԱՇՐՋՄԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ՍՏԱՄԲՈՒԼԻ «ԺԱՄԱՆԱԿ» ՕՐԱԹԵՐԹԻ ԷՋԵՐՈՒՄ»
 3. Ղանալանյան Տիգրան - «ՀԱՅԵՐԻ ԱՐՏԱԳԱՂԹԸ ՀՈՐԴԱՆԱՆԻՑ (1950-1970-ական թթ.) »
 4. Ջուլֆալակյան Արսեն - «1990-91ԹԹ. ԻՐԱՔՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎՐԱ. ՍԻՐԻԱԿԱՆ (ԱՐԱԲԱԿԱՆ) ԴԻՏԱՆԿՅՈՒՆ»
 5. Հակոբյան Վահագն - «ԵՐԵՎԱՆԻ ԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 1749-1755ԹԹ.-ԻՆ»
 6. Амбарян Гагик - «СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА ВЛАСТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА В ОТНОШЕНИИ УДИНОВ»
 7. Մարգարյան Հայկ - «ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԸ՝ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»
 8. Պետունց Արեն - «ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-ԲԱՆԱԿ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍ 21-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԻԶԲ. 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՀԵՂԱՇՐՋՄԱՆ ՓՈՐՁԸ»
 9. Элибегова Анжела - «ИДЕЯ «ДЖИХАДА» В НКР КАК ФАКТОР ИСЛАМСКОГО РАДИКАЛИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ»
 10. Амбарян Гагик - «ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" И АЗЕРБАЙДЖАН»
 11. Չոբանյան Գայանե - «ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՎՐԱ»
 12. Գրիգորյան Արեն - «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԷԹՆՈՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ»
 13. Մկրտչյան Հայկուհի - «ԱՄՆ ԵՎ ՉԺՀ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ»
 14. Հակոբյան Տաթևիկ - «ԱԲԴՈՒԼ ՀԱՄԻԴ ԵՐԿՐՈՐԴԻ ԵՎ ՄԻԴՀԱՏ ՓԱՇԱՅԻ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ. ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ»
 15. Գալուստյան Ռեգինա - «ԴԵՊԻ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ. ԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ ԱՆՑՅԱԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՒ ՔԱՐՈԶԸ 1911-1913 թթ.»
 16. Սահակյան Վերա - «1894-1918 ԹԹ․ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹԵՇՔԻԼԱԹ-Ը ՄԱԽՍՈՒՍԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆՑՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ (ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) »
 17. Ռամազյան Սամվել - «ՈՐԴԵԳՐԻ ԿԵՐՊԱՐԸ «ՔՅՈՌՕՂԼԻ» ԷՊՈՍՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱ ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ»
 18. Սաֆրաստյան Լիլիթ - «ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ. ԹԱՂԻ ՄՈԴԱՐԵՍԻ, ՀՈՒՇԱՆԳ ԳՈԼՇԻՐԻ, ՆԱՍԻՄ ԽԱՔՍԱՐ»
 19. Միրզոյան Էլինա - «ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԻ «ՔՈՒԼԻՍ» ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԱՄՍԱԹԵՐԹԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ»
 20. Ավագյան Անժելա - «ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ ՀԱԼԻԴԵ ԷԴԻՓԻ ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ (“Memoirs of Halide Edib”) »
 21. Մելքոնյան Մարիամ - «15-16-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԻՆ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՍՈՒՖԻԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 22. Մկրտչյան Նարեկ - «ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ. ԿԵՐԵՅԻ ԵՎ ՋԱՆԻԲԵԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՆԱԶԱՐԲԱԵՎ»
 23. Ղազարյան Վահե - «ԱՊՐԻԼՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 24. Պետրոսյան Արմեն - «ՀԱՅՈՑ ԵՆԹԱԷԹՆԻԿ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՇՈՒՐՋ (Ազգագրական էտյուդ)»
 25. Сафарян Арман - «ОБРАЗ ЧЕСТНОГО “ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА” – АРМЯНИНА В КЛАССИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУТЫ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
 26. Սաֆարյան Ալեքսանդր, Գալշոյան Սիրանույշ - «ՀԱՅ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ԹՈՒՐՔԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
 27. Айрапетян Диана - «ПАРНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С СИНОНИМИЧНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ В СОВРЕМЕННОМ ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ»
 28. Դալալյան Տորք - «ԱՐԵՒԵԼՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՆՎԱԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ»
 29. Խաչատրյան Զարուհի - «ՁԻԱՆՈՒՆՆԵՐԸ ԽԱՂԱՆԻ ՇԻՐՎԱՆԻԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ»
 30. Վարդանյան Իրեն - «ԹՈՒՐՔԵՐԵՆՈՒՄ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 31. Թաղվայի Էլահե - «Čāh (čāl) ԲԱՂԱԴՐԻՉՈՎ ԿԱԶՄՎԱԾ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԻՍՖԱՀԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳՈՒՄ»
 32. Սարգսյան Անի - «TURCOLOGICA 106, Spoken Ottoman in Mediator Texts, Edited by Éva Á. Csató, Astrid Menz and Fikret Turan, Wiesbaden, Harrssowitz Verlag, 2016, 180 p»
 33. Արթուր Իսրայելյան - «Սիրիայի արաբ ականատես Ֆայեզ ալ-Ղուսեյնի հուշերը Հայոց ցեղասպանության մասին», Դամասկոս, 2017
 34. Ռուսլան Ցականյան - «Հովհաննես Խորիկյան. Փոքր Ասիայի սատրապական բաժանումը մ.թ.ա. VI-IV դարերում, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2017, 148 էջ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր