Ամսագրեր - Journals

Արևելագիտության հարցեր XI

Հրատարակվել է՝ 2016.07.13
arev_11
Նախաբան

Հրատարակվում է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ։


Ժողովածուի տպագրությունն իրականացվել է Ռուբեն Մելքոնյանի աջակցությամբ։


Խմբագրական խորհուրդ`
Մելիքյան Գուրգեն – բ. գ. թ., պրոֆեսոր (նախագահ)
Ասատրյան Գառնիկ – բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Խաչիկյան Մարգարիտա – բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Խառատյան Ալբերտ – պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ
Կարաբեկյան Սամվել – բ.գ.թ., դոցենտ
Հովհաննիսյան Լավրենտի – բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ.-անդամ
Մելքոնյան Ռուբեն – բ.գ.թ., դոցենտ (համարի պատասխանատու)
Ոսկանյան Վարդան – բ.գ.թ., դոցենտ
Սարգսյան Լևոն – պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Սաֆարյան Ալեքսանդր – պ.գ.թ., պրոֆեսոր
Սաֆրաստյան Ռուբեն – պ.գ.դ, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Տոնիկյան Սոնա – բ.գ.թ., դոցենտ

Բովանդակություն
 1. Դավիթ Հովհաննիսյան - ««ԻԴԵԱԼԱԿԱՆ ՄԱՐԴՈՒ» ՓՆՏՐՏՈՒՔՆԵՐՈՒՄ․ ՄՈՒՐՈՒՎԱՅԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՋԱՀԻԼԻԱՅԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԴԱԲԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ»
 2. Հայկ Քոչարյան - «ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԻՍԼԱՄՈՒՄ ՄՈՒՀԱՄՄԱԴԻ ՄԱՀԻՑ ՀԵՏՈ»
 3. Մարիամ Մխիթարյան - «ՀԱԴԻՍՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՒՍԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՓՈՐՁՆ ՈՒ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ»
 4. Տաթևիկ Մկրտչյան - «NAHĞ AL-BALĀĠA-Ի ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ, ՎԵՐՆԱԳՐՄԱՆ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՂ-ՀԵՂԻՆԱԿ ԱԼ-ՇԱՐԻՖ ԱԼ-ՌԱԴԻԻ ՆԱԽԱԲԱՆԻ»
 5. Նաիրա Սահակյան - «ԵԶԴԻ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՐՆ ՈՒ ՍՏՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՄԸ «ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ «ԴԱԲԻՔ» ԱՄՍԱԳՐՈՒՄ (№1-10) (անգլերեն)»
 6. Ղոլամռեզա Մահդի Ռավանջի - «ԻՄԱՄ ՋԱՖԱՐ ԱԼ-ՍԱԴԻԿԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ»
 7. Ալեքսանդր Սաֆարյան - «ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԱՐԵՎԵԼԱԳԵՏՆԵՐԸ՝ ԶԻՅԱ ԳՅՈՔԱԼՓԻ ՄԱՍԻՆ»
 8. Ռուբեն Մելքոնյան - «ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅՆԱՄՈԼԱԿԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ»
 9. Անի Սարգսյան - «ԽՐԱԽՃԱՆՔՆԵՐԻ, ՎԱՅԵԼՔՆԵՐԻ ԹԵՄԱՏԻԿԱՆ ԲԱՔԻԻ ԴԻՎԱՆՈՒՄ »
 10. Մարիամ Մելքոնյան - «ՍԻՐԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՀՐԻ ՀԱԹՈՒՆԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ»
 11. Անուշիկ Մարտիրոսյան - ««ՄԱՐՏԻ 12-Ի ՎԵՊԻ» ԹԵՄԱՏԻԿ ԵՎ ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 12. Նաիրա Պողոսյան - ««ՄԻԳՐԱՆՏԱԿԱՆ» ԹԵՄԱՆ ԹՈՒՐՔ ԳՐՈՂ ՖԱՔԻՐ ԲԱՅՔՈՒՐԹԻ «ԴՈՒՅՍԲՈՒՐԳՅԱՆ ԵՌԱԳՐՈՒԹՅԱՆ» ՄԵՋ »
 13. Դիանա Կարապետյան - «ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ »
 14. Գևորգ Սահակյան - «ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՍԼԱՄԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԻ ՊՈՍՏՄՈԴԵՌՆԻՍՏԱԿԱՆ ԱՐԾԱՐԾՈՒՄԸ ՕՐՀԱՆ ՓԱՄՈՒՔԻ «ՁՅՈՒՆ» ՎԵՊՈՒՄ»
 15. Գագիկ Համբարյան - «ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԵԶԳԻՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ (ռուսերեն) »
 16. Գայանե Գալստյան - «ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ «ՆՅՈՒ ՅՈՐՔ ԹԱՅՄՍ»-ՈՒՄ (1914-1916 ԹԹ.)»
 17. Լուսինե Սահակյան, Շուշան Զաքարյան - «ԹՈՒՐՔԵՐԵՆԻ ՊԱՏՃԱՌԱԿԱՆ-ՀԱՐԿԱԴՐԱԿԱՆ ՍԵՌԻ (Ettirgen Çatı) ՁԵՎԱԻՄԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ»
 18. Լուսինե Խաչատրյան - «ՄՈՆՂՈԼԱԿԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՆԱՍՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ»
 19. Լիլիթ Սաֆրաստյան - «ԵՐԵՎԱԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ. ԻՐԱՆԸ, ՈՐՊԵՍ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐՇԱ ՄԵՀՐԱՆԻ «ՄԱՐԳԱՐԵԹ ԹԵԹՉԵՐԻ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ» ՎԵՊՈՒՄ»
 20. Գառնիկ Գևորգյան - «ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԶՈՐԵՂԱՑՈՒՄԸ ՊԱՐՍԻՑ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԴԱՍԹԱՆՈՒՄ»
 21. Հովհաննես Խորիկյան - «ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ VII ՍԱՏՐԱՊՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր