Ամսագրեր - Journals

Արևելագիտության հարցեր VIII

Հրատարակվել է՝ 2014.12.10
Backup_of_Arevelagitutun verj
Նախաբան
Բովանդակություն
 1. Գուրգեն Մելիքյան. «ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի պատմությունից»
 2. Արսեն Առաքելյան. «Արաբական առաջին տպագիր գրքերը. դրվագներ արաբական տպագրության պատմությունից »
 3. Արթուր Իսրայելյան. «Այուբյան շրջանի հայ երևելիների պատմությունից »
 4. Աշխեն Ֆիքովա-Դավթյան. «Օմայանների՝ Երուսաղեմում և Դամասկոսում իրականացրած կառուցապատման քաղաքականությունը՝ որպես Օմայան դինաստիայի գերակայությունը հռչակելու միջոց»
 5. Գայանե Մկրտումյան. «Օմար իբն ալ-Խատտաբ խալիֆային վերագրված և Սիրիայի քրիստոնյա բնակչության կողմից կազմված պայմանագիրը»
 6. Ղոլամռեզա Մահդի Ռավանջի. «Քարբալայի ընդվզման քաղաքական և կրոնական ձեռքբերումները»
 7. Ալեքսանդր Սահակյան. «Հյուսիսային Իրաքում քրդական պետության կազմավորման գործընթացի ազդեցությունը թուրք-իսրայելական հարաբերությունների վրա XXI դարի սկզբին »
 8. Էդիտա Ասատրյան. «Եգիպտա-իսրայելական հարաբերությունները և արաբական աշխարհը (XX դարի 70-ականների երկրորդ կեսին)»
 9. Տաթևիկ Ղարիբյան. «Իբն Աբդ Ռաբբիհիի «Բացառիկ վզնոց» ստեղծագործության «Գիտելիք և Ադաբ» գլուխը որպես միջնադարյան արաբամուսուլմանական արժեհամակարգի օրինակ»
 10. Աննա Դանիելյան. «Էլիպսիսի շարահյուսական և իմաստաբանական գործառույթների շուրջ. զեղչումն արաբական լեզվաբանական ավանդույթում»
 11. Արուսյակ Անդրեասյան. «Տրամաբանության դերը արաբական քերականական ավանդույթում»
 12. Ռուբեն Մելքոնյան. «1955 թվականի սեպտեմբերի 6-7-ի դեպքերը (Թուրքիայում քրիստոնյա փոքրամասնությունների դեմ բռնությունների հերթական դրսևորումը)»
 13. Նաիրա Գինոսյան. «Հայ մանկավարժները և գիտնականները Օսմանյան կայսրությունում (XIX դարի երկրորդ կես – XX դարի սկիզբ)»
 14. Տաթևիկ Հակոբյան. «Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի կերպարի փոփոխության դրսևորումները թուրքական պատմագրության մեջ»
 15. Մարիամ Մելքոնյան. «Կին գրողները օսմանյան գրականության մեջ (XV-XVI դարեր)»
 16. Լիանա Հակոբյան. «Միջնադարյան օսմանյան գրականության մեջ երգիծանքի ժանրի սկզբնավորման և զարգացման առանձնահատկությունների շուրջ»
 17. Գեղեցիկ Ավետիսյան. «Քեմալական շարժման արտացոլումը թուրք գրող Ռեշադ Նուրիի «Կանաչ գիշեր» վեպում»
 18. Լիլիթ Մարիկյան. «Սոցիալական մոտիվները Սաբահաթթին Ալիի պատմվածքներում»
 19. Անուշիկ Մարտիրոսյան. «1980-ական թթ. թուրքական «Բանտային գրականությունը» կամ «Նոր ձայներ» »
 20. Նաիրա Պողոսյան. «Թուրքական բանահյուսությունը Եվրոպայում. «Գերմանական թյուրքյուների» որոշ թեմատիկ առանձնահատկություններ»
 21. Գևորգ Սահակյան. «Հետմոդեռնիստական առանձնահատկությունների դրսևորումը Օրհան Փամուքի «Սև գիրք» վեպում»
 22. Անահիտ Մելքոնյան. «Հայոց ցեղապանությունը վերապրածների տրավմայի նկարագրման փորձ»
 23. Դիանա Կարապետյան. «Հայ հերոսի կերպարը Գյունել Անարգըզըի «Ղարաբաղյան պատմվածքներ» պատմվածաշարում»
 24. Էլինա Միրզոյան. «Պոլսահայ համայնքի լեզվական խնդիրների արտացոլումը «Ակօս» շաբաթաթերթի էջերում»
 25. Լիլիթ Մովսիսյան. «Ադրբեջանական մամուլի պատմությունից. համառոտ ակնարկ»
 26. Դիանա Հայրապետյան. «Թուրքերենի ոչ լիարժեք բառային միավորներով կազմված հարադրություններ»
 27. Վարդան Ոսկանյան. «Բայահիմքերը Քալասուրի նոր ազարիական բարբառում»
 28. Լուսյա Ղազարյան. «-ƏN- ձևույթը գիլաներենի բարբառներում (ռուսերեն)»
 29. Արմեն Իսրայելյան. «Անձնական դերանվան կազմությունը Խորասանի բարբառում»
 30. Ահարոն Վարդանյան. «Խալխալի բարբառը որպես Ատրպատականի իրանական լեզվի շարունակող (անգլերեն)»
 31. Զարուհի Խաչատրյան. «Ուղտի որոշ ընդհանրական անվանումներ ժամանակակից պարսկերենում»
 32. Էլահե Թաղվաեի «BARZ տեղանվանահիմքի ծագումնաբանական և իմաստային քննություն (Իրանի Իսֆահան նահանգի տեղանվանական նյութի հիման վրա)»
 33. Ռամազան Շոջայի Քիասարի. «Հոգնակիակերտ ածանցները Ամիր Փազվարիի դուբեյթիների լեզվում»
 34. Թերեզա Ամրյան. «Ճգնածեսը եզդիականության մեջ»
 35. Ժիլբերթ Մեշքանբարյանս. «Սեֆյան Պարսկաստանի վարչական բաժանումն ըստ Թազքիրաթ ալ-Մուլուքի»
 36. Սվետլանա Հարությունյան. «Աբու Ռեյհան ալ Բիրունին պարսկական տոմարի և ամանորի մասին»
 37. Գևորգ (Ժորիկ) Ասատրյան. «Հավտարը. եզակի դիվային կերպար հայ բանահյուսության մեջ»
 38. Հայկազ Գևորգյան. «Հայ մատենագրության մեջ ցեղանվանակազմության ձևերի շուրջ»
 39. Տիգրան Եփրեմյան. ««Ասիական դարաշրջանի» աշխարհաքաղաքական մոդելի շուրջ»
 40. Վահագն Հակոբյան. «Թուրք-չինական հարաբերությունների շուրջ»
 41. Մանուկ Ստեփանյան. «Սաֆարյան Ալեքսանդր, Զիյա Գյոքալփը և «Թյուրքականության հիմունքները»»
 42. Գուրգեն Մելիքյան, Ալեքսանդր Սաֆարյան. «Պողոսյան Վարուժան, Հայոց ցեղասպանության առաջին փուլը ֆրանսիական պատմագրության և հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (XIX դարի վերջ-XX դարի սկիզբ)»
 43. Արսեն Առաքելյան. «Կարաբեկյան Սամվել, Տոնիկյան Սոնա, Գրական արաբերենի ներածական դասընթաց»
 44. Թադևոս Չարչյան. «Բախշինյան Ք., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ., Պարսկերենի դասագիրք»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր