Ամսագրեր - Journals

Արևելագիտության հարցեր IX

Հրատարակվել է՝ 2015.04.01
Arevelagitutyun 9
Նախաբան

Նվիրվում է Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակինՀրատարակվում է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբԺողովածուն տպագրվել է ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր Մելիք Սարիբեկի Մանուկյանի հովանավորությամբ


Խմբագրական խորհուրդ`
Մելիքյան Գուրգեն – բ. գ. թ., պրոֆեսոր (նախագահ)
Ասատրյան Գառնիկ – բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Խաչիկյան Մարգարիտա – բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Խառատյան Ալբերտ – պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ
Կարաբեկյան Սամվել – բ.գ.թ., դոցենտ
Հովհաննիսյան Լավրենտի – բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ.-անդամ
Մելքոնյան Ռուբեն – բ.գ.թ., դոցենտ (համարի պատասխանատու)
Ոսկանյան Վարդան – բ.գ.թ., դոցենտ
Սարգսյան Լևոն – պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Սաֆարյան Ալեքսանդր – պ.գ.թ., պրոֆեսոր
Սաֆրաստյան Ռուբեն – պ.գ.դ, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Տոնիկյան Սոնա – բ.գ.թ., դոցենտ


© ԵՊՀ հրատ., 2015
ԵՐԵՎԱՆ, ԵՊՀ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, 2015


Էջադրող` Ա. Վարդանյան
Սրբագրիչ` Ա. Վարդանյան
Տպաքանակը` 100 օրինակ

Բովանդակություն
 1. Արման Հակոբյան - «ԽԱՐԲԵՐԴԻ ԱՍՈՐԻՆԵՐԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽԱՇԵՄԻՆ»
 2. Արշակ Գևորգյան - «ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԱՀԱՐՈՆ» ՌԵՈՒՎԵՆԻԻ «ՄԻՆՉԵՎ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄ» ԵՌԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
 3. Գոռ Գևորգյան, Էդիտա Ասատրյան - ««ԱԶԱՏ ՍՊԱՆԵՐԻ» ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՀԵՂԱՇՐՋՈՒՄԸ ԵՎ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ (XX Դ. 50-ԱԿԱՆ ԹԹ.) »
 4. Սարգիս Գրիգորյան - «ՋԻՀԱԴԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳՆ ՈՒ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐԸ 18-20-ՐԴ ԴԴ. »
 5. Սերգեյ Ոսկանյան - «1979 Թ. ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ՍԱՈՒԴԱ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲԸ՝ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԳԵՐԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ»
 6. Մուշեղ Ղահրիյան - « ՔՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԾԱԳՈՒՄԸ. 19-ՐԴ ԴԱՐԻ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՍԵՎՐ-ԼՈԶԱՆ »
 7. Կարոլինա Սահակյան - « ՏԱՐԵԳԻՐ ԱՀՄԵԴ ՋԵՎԴԵԹ ՓԱՇԱՆ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»
 8. Տաթևիկ Հակոբյան - «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԵՄԱՏԻԿԱՆ ԱԲԴՈՒԼ ՀԱՄԻԴ 2-ՐԴԻ ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ»
 9. Սոնա Կարապողոսյան - «ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ «ԴԻԱՍՊՈՐԱՅԻ» ՆԿԱՏՄԱՄԲ. ՆՈՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐ»
 10. Լարիսա Ալեքսանյան - «ՉՎԵՆԵԲՈՒՐԻՆԵՐԸ (ԻՍԼԱՄԱՑԱԾ ՎՐԱՑԻՆԵՐ) ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԴԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿ »
 11. Հայկ Դարբինյան - «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐՈՒՄ. ԲԵՌԼԻՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՌՉԱԿՈՒՄԸ»
 12. Գևորգ Ստեփանյան - «ԳԱՆՁԱԿ-ԵԼԻԶԱՎԵՏՊՈԼԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՆՈՒԽԻ ԵՎ ԱՐԵՇ ԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ՈՒ ԲԱՔՎԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ (XIX ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍ-XX ՍԿԻԶԲ) »
 13. Գայանե Չոբանյան - «ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ «ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ»
 14. Ռուբեն Մելքոնյան - «ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՐԿՎԱԾ ՀԱՅ ՈՐԲ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԹՈՒՐՔԱԼԵԶՈՒ ՀՈՒՇԱԳՐԱԿԱՆ-ՓԱՍՏԱԳՐԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ»
 15. Նաիրա Պողոսյան - «ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՆ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԹՈՒՐՔ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ»
 16. Հռիփսիմե Այվազյան - ««ԷՐԳԵՆԵՔՈՆ» ԷՊՈՍՆ ՈՒ ԴՐԱ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ»
 17. Անուշիկ Մարտիրոսյան, Ռուբեն Մելքոնյան - «ԱԴԱԼԵԹ ԱՂԱՕՂԼՈՒԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՃԱԿԱՆ ԵՎ ԹԵՄԱՏԻԿ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 18. Գևորգ Սահակյան - «ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԵՏՄՈԴԵՌՆԻՍՏԱԿԱՆ ԱՐՁԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ ԻՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
 19. Լաուրա Շեխոյան - «ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՇԱԳՐԱՎ ՄԻ ԷՋ (Արբի Հովհաննիսյան. Արվեստագետի դիմանկարի փորձ) »
 20. Անահիտ Յահյամասիհի - «ՕՄԱՐ ԽԱՅԱՄԻ ՔԱՌՅԱԿՆԵՐԸ ՍԱԴԵՂ ՀԵԴԱՅԱԹԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅԱՄԲ»
 21. Գառնիկ Գևորգյան - «ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՆ ՄՈՀԱՄՄԱԴ ԱԼԻ ՋԱՄԱԼԶԱԴԵԻ ՀՈՒՇԵՐՈՒՄ»
 22. Գառնիկ Գևորգյան - «XX ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՊԱՐՍԻՑ ՊԱՏՄԱՎԵՊԸ. ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ»
 23. Աստղիկ Գեղամյան - «ԹԱԹԵՐԻ ԵՎ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 24. Թադևոս Չարչյան - «ՊԱՐԹԵՎԱԿԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ (ռուսերեն) »
 25. Գարիկ Գրիգորյան - «ԱՌԿԱՅԱՑՄԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆՈՒՄ»
 26. Հակոբ Ավչյան - «ԱՌԱՋՆԱԼԵԶՎԱՅԻՆ R ՁԱՅՆՈՐԴԸ ԹԱԼԻՇԵՐԵՆԻ ԱՆԲԱՐԱՆԻ ԲԱՐԲԱՌՈՒՄ»
 27. Հովհաննես Խորիկյան - «ՓՅՈՒՆԻԿԻԱՅԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ V ՍԱՏՐԱՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄՈՒՄ»
 28. Աֆսանեհ Շիրանի, Մոհամմադ Մալեք-Մոհամմադի - «ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻԻՀ-Ի ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
 29. Գուրգեն Մելիքյան, Ալեքսանդր Սաֆարյան - «ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»
 30. Հարություն Մարության - «STEFAN IHRIG. Atatürk in the Nazi Imagination».
 31. Մհեր Աբրահամյան - «MURAT BARDAKÇI, “TALAT PAŞANIN EVRAK-I METRUKESI”»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր