Ամսագրեր - Journals

«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես #1 (6)

Հրատարակվել է՝ 2020.05.25
Արդի-հոգեբանություն-6--2020-1-ԱԹԱ-(1)-1
Նախաբան

«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհուրդ
Ավանեսյան  Հ.  Մ.–  գլխավոր  խմբագիր,  Բերբերյան  Ա.  Ս.,  Մարգարյան  Վ.Հ., Նաղդյան Ռ. Մ., Լոքյան Ա. Բ., Սեդրակյան Ս. Ա., Հարությունյան Ս. Ֆ., Գրիգորյան  Վ.  Հ.,  Աղուզումցյան  Ռ.  Վ.,  Բաղդասարյան  Ա.  Ս.,  Խաչատրյան  Ն.Գ., Գասպարյան Խ. Վ., Բաբայան Հ. Ա., Պապոյան Վ. Ռ., Հովհաննիսյան Ս. Վ., Ասրիյան Է. Վ.: 

Միջազգային գիտական խորհուրդ
Ալախվերդով Վ. Մ., Ակոպով Գ. Վ., Բասկո Լ., Երմակով Պ. Ն., Իմեդաձե Ի.Վ., Օբոզնով Ա. Ա., Կալայջյան Ա. Գ. 

Բովանդակություն
 1. Азатян Н.Г․- «ВЫЯВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ РЕАГИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПЕРЕНЕСШИХ СТЕНТИРОВАНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ И АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ»
 2. Առաքելյան Տ.Ա., Վարդանյան Ն.Տ.- «ՖԵՅՍԲՈՒՔՈՒՄ ՆԿԱՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԻՆՔՆԱՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ՄԱՐՄՆԻ ԴԻՍՄՈՐՖԻԿ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ ՄԻՋԵՎ ԿԱՊԸ»
 3. Ասլանյան Ա․Հ, Ավետիսյան Լ․Ռ․, Խաչիկյան Ն․Զ․, Գասպարյան Խ․Վ․- «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ԱԳՐԵՍԻՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱԳՆԱՊԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 4. Ավետիսյան Ք.Ս., Գասպարյան Խ.Վ., Սկոկաուսկաս Ն., Չաուլագայն Ա.- «ԱՀԿ «ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿՆԵՐ» ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻվ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ»
 5. Զուրաբյան Ա.Մ.- «ԱՌՑԱՆՑ ՀՈԳԵԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԹԵՍՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ՆՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ»
 6. Zadoorian D.- «ASSESSMENT AND FOLLOW-UP PROCESS IN HOUSING FIRST MENTAL HEALTH CASE MANAGEMENT APPROACH»
 7. Կեսոյան Հ.Ա.- «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ»
 8. Հովհաննիսյան Ա․Ա․- «ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԴՐԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ»
 9. Հովհաննիսյան Ս.Վ., Խոնչանչյան Մ.Ա.- «ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ (ԲԱՆԿԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)»
 10. Hovsepyan N.S.- «ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING ONLINE CONSUMER BEHAVIOUR»
 11. Մանուկյան Հ.Վ.- «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐ»
 12. Моросанова В.И., Аванесян Г.М.- «РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КАПИТАЛУ И ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКА»
 13. Մկրտումյան Մ.Պ․- «ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՕՏԱՐԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ »
 14. Նաղդալյան Մ.Կ.- «ԱՆՁԻ ՍԹՐԵՍԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԴԵՏԵՐՄԻՆԱՆՏ»
 15. Պապոյան Վ.Ռ., Տոնիկյան Տ.Գ.- «ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր