Ամսագրեր - Journals

Արաբագիտական ուսումնասիրություններ № 7

Հրատարակվել է՝ 2014.12.12
Ambion journal kazm
Նախաբան

Հրատարակվում է ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ


Խմբագրական խորհուրդ՝
Սոնա Տոնիկյան – բ.գ.թ.,դոցենտ (նախագահ)
Մարգարիտա Խաչիկյան – բ.գ.դ.,պրոֆեսոր
Դավիթ Հովհաննիսյան – բ.գ.թ.,պրոֆեսոր
Սամվել Կարաբեկյան – բ.գ.թ.,դոցենտ
Ռուբեն Կարապետյան – պ.գ.դ., պևոֆեսոր
Արշակ Փոլադյան – պ.գ.դ., պևոֆեսոր
Մարատ Յավրումյան – բ.գ.թ.,դոցենտ
Հայկ Քոչարյան – պ.գ.թ.,դոցենտ
Արայիկ Հարությունյան – պ.գ.թ.,դոցենտ


© Երևանի պետական համալսարան‚ 2014
Սրբագրիչ՝ Աննա Դանիելյան


Շապիկին՝ 15-րդ դարի պարսկական մանրանկար «Միրաժ-Նամե» ձեռագրից, Ազգային Գրադարան, Փարիզ


Ֆորմատ՝ 60×84 1/16, թուղթ՝ օֆսեթ, № 1:
Ծավալը՝ 12 պայմ. տպ. մամուլ:
Տպաքանակը՝ 100

Բովանդակություն
  1. Հակոբյան Արման - ««ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՐՇՈՒՆԻ»-Ի՝ ԱՍՈՐԱՏԱՌ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՄԱՍԻՆ»
  2. Դանիելյան Աննա - «ՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՅԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ ԵՎ ՍՏՈՐՈԳԵԼԻԻ ԶԵՂՉՈՒՄԸ ԳՐԱԿԱՆ ԱՐԱԲԵՐԵՆՈՒՄ»
  3. Անդրեասյան Արուսյակ - «ՍՏՈՐՈԳԵԼԻԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԱՐԱԲԵՐԵՆՈՒՄ ԸՍՏ ԱԼ-ՖԱՐԱԲԻԻ»
  4. Ռաֆայելովա Քրիստինե- «ԿԱՅՈՒՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՌՈՒՍԵՐԵՆՈՒՄ, ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ԱՐԱԲԵՐԵՆՈՒՄ»
  5. Խուդավերդյան Կարինե, Մանուչարյան Տիրան - «ԹԱՏՐՈՆԸ ԵՎ ԹԱՏԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՀԱՐԹԱԿ (XIX-XX ԴԴ.)»
  6. Ղազարյան Սարգիս - «ՊԱՂԵՍՏԻՆՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՀՈՐԴԱՆԱՆԱԻՍՐԱՅԵԼԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ԱԲԴԱԼԼԱՀ II-Ի ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ»
  7. Սահակյան Նաիրա- «ՖԱԹՎԱՆ` ՈՐՊԵՍ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԳՈՐԾԻՔ (ՍԻՐԻԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)»
  8. Գևորգյան Աննա - «ՀԻՋԱԲՆ ԸՍՏ ՄՈՐԹԵԶԱ ՄՈԹԱՀԱՐԻԻ»
  9. Մկրտչյան Տաթևիկ - «NAHĞ AL-BALĀĠĀ-Ի «ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ» ԽՆԴՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՍՈՒՆՆԻ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ»
  10. Հակոբյան Անի - «ՅԱՀՎԵԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱԱԼԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆՈՒՄ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր