Ամսագրեր - Journals

Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու – 2020

Հրատարակվել է՝ 2020.06.29
2020-Taregirq-kazm
Նախաբան

Ժողովածուն ամփոփում է Երևանի պետական համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 2019 թ. կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնք նվիրված են աստվածաբանությանը, կրոնագիտությանը և հայագիտությանը:

Ժողովածուում զետեղված հետազոտությունները հետաքրքիր են աստվածաբանների, կրոնագետների, ինչպես նաև հասարակական գիտությունների տարբեր բնագավառների մասնագետների համար։

Բովանդակություն
  1. Էռնա Մանեա Շիhրինյան - «ՀՈՒՆԱԲԱՆ ԴՊՐՈՑ»
  2. Սեյրան Զաքարյան - «ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑԻՆ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
  3. Հակոբ Քյոսեան - «ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՏԵՐՈՅԵՆՑԸ` ՏԵՐՏՈՒՂԻԱՆՈՍԻ «ՆԱԽԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ» ԵՐԿԻ թարգմանիչ»
  4. Տրդատ Աւ. Քահանայ Ուզունեան - «ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԻ ՀՆԱԳՈՅՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՒ՝ ԵԲՐԱՅԵՑԵՐԷՆ ՅՈՒՆԱՐԷՆ ԵՒ ՀԱՅԵՐԷՆ ԲՆԱԳԻՐՆԵՐՈՒ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅ ՎԻՃԱԿԸ»
  5. Լիլիթ Սիմոնյան, Կարեն Հովհաննիսյան - «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՍՈՐԻՆԵՐԸ. ԿՐՈՆԱ-ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՏՈՆԵՐ»
  6. Աննա Ստեփանյան - «ԿՅԱՆՔԻ ՈԻ ՄԱՀՎԱՆ, ՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԿԱՎԱԳԻ «ԲԱՆ ԻՄԱՍՏՈՒԹԵԱՆ ԱՌ ՁԱԳՆ, ՈՐ ԿՈՉԻ ՍԱՐԻԿ» ԽՈՀԱ-ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՊՈԵՄՈՒՄ»
  7. Արամ Հովհաննիսյան - «ՄԼԵՀ ԻՇԽԱՆԱՊԵՏԻ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ»
  8. Ավետիս Հարությունյան, Արշակ Բալյան – «ՎԱՆԻ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻԹԹԻԼԱՖԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ։ ՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ Պ․ ԳԱՓԱՄԱՃՅԱՆԻ ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ»
  9. Դավիթ Թինոյան - «ՄԻԱՐԱՐ-ՀԱԿԱՄԻԱՐԱՐ ՊԱՅՔԱՐԻ ՍԿԲՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 14- ՐԴ ԴԱՐԱՍԿԶԲԻՆ ԵՎ ՍՍԻ 1307 Թ. ԺՈՂՈՎԸ»
  10. Արման Եղիազարյան – «IX Դ. ՎԵՐՋԻ ԵՎ X Դ. ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՆԵՐԻ ԱԹՈՌԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր